ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ/ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 03-10-2022

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ/ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ 03-10-2022
ΕΙΔΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Επιχειρηματικός Λογαριασμός Όψεως (Demand & Sight) 0,00 %
Επιχειρηματικός Λογαριασμός Ταμιευτηρίου 0,00%
Επιχειρηματικός Λογαριασμός Προειδοποίησης (για όλες τις διάρκειες) 0,00%
Επιχειρηματικές Καταθέσεις Προθεσμίας (για όλες τις διάρκειες)

0,00%

Επιχειρηματικός Τρεχούμενος Λογαριασμός με όριο Παρατραβήγματος / Υπερανάληψης 0,00 %