Διοικητικό Συμβούλιο

Προεδρεύων: ο διορισμός του νέου Προέδρου τελεί υπό την έγκριση των Εποπτικών Αρχών

Αντιπρόεδρος: Χρίστος Χριστοδούλου, Μη Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλη:

 • Λούκα Κατσέλη, Ανώτερο Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Μαρίνης Στρατόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
 • Ιωάννης Τζήμος, Γενικός Διευθυντής – Εκτελεστικό Μέλος
 • Μάρκ Κληρίδης, Μη Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Χριστόδουλος Σεφέρης, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Νικόλας Δευτεράς, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Επιτροπή Ελέγχου

Πρόεδρος: Λούκα Κατσέλη, Ανώτερο Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλη:   

 • Χριστόδουλος Σεφέρης,  Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
 • Μαρκ Κληρίδης, Μη Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Πρόεδρος:  Χριστόδουλος Σεφέρης, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό  Μέλος ΔΣ

Μέλη:

 • Μάρκ Κληρίδης, Μη Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
 • Νικόλας Δευτεράς, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Επιτροπή Αμοιβών, Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης

Πρόεδρος:  Νικόλας Δευτεράς, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Μέλη:

 • Λούκα Κατσέλη, Ανώτερο Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Χρίστος Χριστοδούλου, Μη Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Επιτροπές Διοίκησης

 • Εκτελεστική Επιτροπή
 • Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού (ALCO)
 • Επιτροπή Προβλέψεων, Διαγραφών & Απομείωσης περιουσιακών στοιχείων
 • Συντονιστική Επιτροπή για την Πληροφορική (IT Steering Committee)
 • Επιτροπή Πρόληψης Συναλλαγών Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες
 • Επιτροπές Πιστοδοτήσεων – επτά (7) επιπέδων

Ελεγκτές

 • Pricewaterhouse Coopers

Εγγεγραμένο Γραφείο

 • Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ 15, 1065 Λευκωσία