Μεγάλες Επιχειρήσεις

Επιχειρηματική Τραπεζική

Ανακυκλούμενες χρηματοδοτήσεις

Η Εθνική Τράπεζα σας εξασφαλίζει τα αναγκαία για την επιχείρηση Κεφάλαια Κίνησης

Σίγουρα η δυνατότητα παροχής μεγαλύτερων πιστώσεων στους πελάτες σας ή η γρηγορότερη πληρωμή των προμηθευτών σας ενδιαφέρει άμεσα.

Τώρα, η Εθνική Τράπεζα σας εξασφαλίζει τα αναγκαία για την επιχείρησή σας Κεφάλαια Κίνησης, με μορφές και τρόπο εξόφλησης προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας. Το όριο της επιχείρησής σας θα καθοριστεί σε συνεννόηση με το αρμόδιο για την επιχείρησή σας στέλεχος.

Πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά

 • Ετήσια ανανέωση
 • Εξόφληση κεφαλαίου σε τακτά διαστήματα ή σε περιόδους που προσαρμόζονται στο συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης
 • Δυνατότητα επαναχορήγησης του εξοφλούμενου κεφαλαίου
 • Εξάμηνη χρέωση τόκων

Η χρηματοδότηση έναντι απαιτήσεων σας δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψετε σε μετρητά στοιχεία του Ενεργητικού σας, όπως:

 • επιταγές και συναλλαγματικές πελατείας
 • τιμολόγια πώλησης με πίστωση
 • φορτωτικά έγγραφα
 • απαιτήσεις από το Δημόσιο ή Δημόσιους Οργανισμούς
 • πωλήσεις μέσω πιστωτικών καρτών με το σύστημα των άτοκων δόσεων

Πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά

 • Όρια που προσαρμόζονται στο ύψος των πωλήσεών σας και στις ανάγκες ρευστότητας που δημιουργούνται από την πιστωτική σας πολιτική
 • Εξόφληση κεφαλαίου σε τακτά διαστήματα ή ανάλογα με τη ληκτότητα των σχετικών απαιτήσεων
 • Εξάμηνη χρέωση τόκων

Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών…

Γενική Περιγραφή

Δάνεια που χορηγούνται για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της επιχείρησης (π.χ. αντιμετώπιση καταστροφής εμπορευμάτων, φυσικές καταστροφές κ.λπ.) και για την ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησης.

Χαρακτηριστικά

 • Απλές διαδικασίες εκταμίευσης, χωρίς προαπαιτούμενα δικαιολογητικά
 • Διάρκεια δανείου μέχρι 3 χρόνια
 • Εξάμηνη χρέωση τόκων

Σχεδιάζετε την ανανέωση των εγκαταστάσεών σας;

Γενική περιγραφή

Αν σχεδιάζετε την αγορά νέου ακινήτου, τη μεταφορά της επιχείρησής σας, την επέκταση ή την ανακαίνιση των εγκαταστάσεών σας, η Εθνική Τράπεζα χρηματοδοτεί τη δαπάνη.

Το αρμόδιο στέλεχος για την επιχείρησή σας θα σας βοηθήσει να επιλέξετε την κατάλληλη για εσάς μορφή, διάρκεια και ποσό δανείου, σύμφωνα με τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Διάρκεια δανείων μέχρι 10 χρόνια
 • Δυνατότητα χρήσης περιόδου χάριτος
 • Επιτόκιο κυμαινόμενο, που προσδιορίζεται από το Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας (ΒΕΤ), πλέον διαπραγματεύσιμου περιθωρίου ή άλλο επιτόκιο αναφοράς (π.χ. 3Μ Euribor), πλέον διαπραγματεύσιμου περιθωρίου
 • Παροχή εξασφάλισης με εγγραφή υποθήκης επί του χρηματοδοτούμενου ή άλλου ακινήτου

Σχεδιάζετε την ανανέωση του εξοπλισμού της επιχείρησής σας;

Γενική περιγραφή

Αν σχεδιάζετε την ανανέωση του εξοπλισμού της επιχείρησής σας, η Εθνική Τράπεζα χρηματοδοτεί τη δαπάνη.

Το αρμόδιο στέλεχος για την επιχείρησή σας θα σας βοηθήσει να επιλέξετε την κατάλληλη για εσάς μορφή, διάρκεια και ποσό δανείου.

Χαρακτηριστικά

 • Διάρκεια δανείου μέχρι 8 χρόνια
 • Δυνατότητα χρήσης περιόδου χάριτος
 • Εξόφληση κεφαλαίου με εξάμηνες ή ετήσιες δόσεις

Ειδική μορφή μεσομακροπρόθεσμης χρηματοδότησης, που απευθύνεται σε μεγάλες και κερδοφόρες επιχειρήσεις…

Χαρακτηριστικά

 • Εκδότης του δανείου είναι η δανειζόμενη επιχείρηση
 • Η διάρκεια κυμαίνεται από 2 έως 10 έτη, με δυνατότητα χρήσης περιόδου χάριτος
 • Οι δόσεις του δανείου είναι εξάμηνες ή ετήσιες και εξοφλούν ομολογίες αντίστοιχης διάρκειας και τα ενσωματωμένα σε αυτές τοκομερίδια
 • Το επιτόκιο μπορεί να είναι σταθερό ή κυμαινόμενο, και συμφωνείται ύστερα από συνεννόηση της επιχείρησης με το αρμόδιο στέλεχος

Ειδική μορφή μεσομακροπρόθεσμης χρηματοδότησης στην οποία συμμετέχουν περισσότερες της μίας

Τράπεζες (Κοινοπρακτούσες Τράπεζες).

Χαρακτηριστικά

 • Δανεισμός σημαντικού κεφαλαίου από τις εταιρίες
 • Διάρκεια: από 3-5 έτη
 • Αποπληρωμή: σε δόσεις με ή χωρίς περίοδο χάριτος ή εξόφληση του κεφαλαίου κατά τη λήξη του δανείου

Κάτι παραπάνω από leasing (ενοικιαγορά): Λύσεις!

Γενική περιγραφή

Εάν σχεδιάζετε να αποκτήσετε:

 • μηχανήματα παραγωγής
 • αυτοκίνητα (φορτηγά, επιβατικά)
 • εξοπλισμό γραφείου
 • ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 • ή και άλλο εξοπλισμό για την επιχείρησή σας

…η ΕΤΕ ΚΥΠΡΟΥ, με ταχύτατη διεκπεραίωση και απλές διαδικασίες, σας προσφέρουν λύσεις που εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα επενδυτικά σας σχέδια, σε κάθε τομέα οικονομικής δραστηριότητας, εξασφαλίζοντας:

 • χρηματοδότηση με τους ευνοϊκότερους όρους της αγοράς
 • φορολογική απαλλαγή

Χαρακτηριστικά

 • Συνδυασμός του νομίσματος δανεισμού με τους συναλλαγματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει η επιχείρηση από τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της (εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών, άμεσες επενδύσεις μεταφοράς κέντρου δραστηριότητας σε άλλες χώρες κλπ)
 • Δυνατότητα αντασφάλισης έναντι των συναλλαγματικών κινδύνων, με προαγορά συναλλάγματος (option, forward)