Χρήσιμη πληροφόρηση αναφορικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής τραπεζικής

Στο νέο μηχανογραφικό σύστημα της Τράπεζας οι Καταθέσεις Προθεσμίας τηρούνται ως “συμβόλαια”, φέρουν αρίθμηση της μορφής “LDXXXXXXXXXX” και εξυπηρετούνται, για σκοπούς διενέργειας συναλλαγών, από Λογαριασμό Εξυπηρέτησης Καταθέσεων Προθεσμίας (Term Deposits Drawdown Account) ο οποίος τηρείται στο ίδιο νόμισμα με αυτό της Κατάθεσης. Οι Λογαριασμοί Εξυπηρέτησης Καταθέσεων Προθεσμίας είναι Καταθετικοί Λογαριασμοί στους οποίους επιτρέπεται η διενέργεια αναλήψεων μετρητών και μεταφορών κεφαλαίων. Τα κεφάλαια των Καταθέσεων Προθεσμίας στη λήξη τους (νοουμένου ότι η Κατάθεση Προθεσμίας δεν έχει ανανεωθεί) πιστώνονται αυτόματα στο Λογαριασμό Εξυπηρέτησης της Προθεσμιακής και είναι άμεσα διαθέσιμα στον πελάτη.

Πληροφόρηση για τον Αριθμό Λογαριασμού Εξυπηρέτησης Κατάθεσης Προθεσμίας παρέχεται στο μενού ‘Λεπτομέρειες Λογαριασμών’.

Στο νέο μηχανογραφικό σύστημα της Τράπεζας τα Δάνεια τηρούνται ως “συμβόλαια”, φέρουν αρίθμηση της μορφής “LDXXXXXXXXXX” και εξυπηρετούνται, για σκοπούς διενέργειας συναλλαγών, από Λογαριασμό Εξυπηρέτησης Δανείου (Loan Drawdown Account). Σε κάθε δάνειο αντιστοιχεί ένας μοναδικός Λογαριασμός Εξυπηρέτησης Δανείου ο οποίος τηρείται στο ίδιο νόμισμα με αυτό του δανείου. Με την εξόφληση του δανείου εξοφλείται και ο Λογαριασμός Εξυπηρέτησής του.

Οι μεταφορές χρημάτων μέσω Internet Banking για πληρωμή δόσεων δανείου ή πληρωμή τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών σε σχέση με το δάνειο, μπορούν να διενεργηθούν μόνο με μεταφορά χρημάτων στο Λογαριασμό Εξυπηρέτησης του Δανείου. Η μεταφορά χρημάτων από το Λογαριασμό Εξυπηρέτησης στο Δάνειο θα πραγματοποιηθεί αυτόματα από το μηχανογραφικό σύστημα της Τράπεζας και αυτή θα είναι άμεση (μέσα στην ίδια μέρα) στις περιπτώσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών ή κατά την ημέρα καταβολής της δόσης (για το ποσό της δόσης) στην περίπτωση επερχόμενης αποπληρωμής δόσης δανείου.

Πληροφόρηση για τον Αριθμό Λογαριασμού Εξυπηρέτησης Δανείου παρέχεται στο μενού ‘Λεπτομέρειες Λογαριασμών’.

Τα “Εμβάσματα SEPA” είναι μεταφορές χρημάτων σε ευρώ από λογαριασμούς πληρωμών που τηρούνται σε ευρώ, ποσού μέχρι €50.000, σε τράπεζες χωρών του Γεωγραφικού Χώρου SEPA, συμπεριλαμβανομένων και των Τραπεζών Τόπου (*). Για την αποστολή εμβάσματος SEPA ο εντολέας (μεταξύ άλλων) πρέπει απαραιτήτως να γνωρίζει το ΙΒΑΝ του λογαριασμού που θα πιστωθεί. Δεν χρειάζεται να γνωρίζει και το BIC της Τράπεζας του δικαιούχου. Το χρονικό όριο (cut-off time) καταχώρησης εμβάσματος SEPA είναι στις 12:30 μμ. (τοπική ώρα). Εμβάσματα SEPA που θα καταχωρούνται στο σύστημα Internet Banking μετά το “cut-off time” θα διεκπεραιώνονται  την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα. Όλα τα εμβάσματα SEPA, πριν από την οριστική εκτέλεσή τους, δρομολογούνται στο Κατάστημα της Τράπεζας στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός από τον οποίο μεταφέρονται τα χρήματα, για έλεγχο και ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η κατάσταση της συναλλαγής στο Internet Banking θα παραμένει ‘Pending – Subject to Final Authorization’ μέχρι την ολοκλήρωσή της από το αρμόδιο Κατάστημα. Καμία επιπλέον ενέργεια απαιτείται εκ μέρους του πελάτη.

Είναι οι μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς που τηρούνται στην Τράπεζα στο όνομα του εντολέα ή άλλου πελάτη της Τράπεζας. Οι εν λόγω μεταφορές χρημάτων μπορούν να διενεργούνται τόσο σε ευρώ όσο και σε ξένο νόμισμα, ανεξαρτήτως από το νόμισμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός  χρέωσης ή ο λογαριασμός πίστωσης  (Multicurrency and Cross currency Transactions). Μεταφορές χρημάτων για ποσά μεγαλύτερα του ισόποσου των €20.000 θα δρομολογούνται για λόγους ασφαλείας, αλλά και για καθορισμό της τελικής συναλλαγματικής ισοτιμίας της συναλλαγής (εφόσον αυτό εφαρμόζεται), στο Κατάστημα της Τράπεζας στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός από τον οποίο μεταφέρονται τα χρήματα, για έλεγχο και ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η κατάσταση της συναλλαγής στο Internet Banking θα παραμένει ‘Pending – Subject to Final Authorization’ μέχρι την ολοκλήρωσή της από το αρμόδιο Κατάστημα. Καμία επιπλέον ενέργεια απαιτείται εκ μέρους του πελάτη.

Τα εφαρμοζόμενα “cut-off times” για τις μεταφορές αυτές παρατίθενται σε πίνακα που είναι αναρτημένος στο συγκεκριμένο μενού από το οποίο πραγματοποιείται η συναλλαγή. Συναλλαγές που καταχωρούνται  στο σύστημα Internet Banking μετά το “cut-off time” θα διεκπεραιώνονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα.

Είναι οι μεταφορές χρημάτων σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα σε τοπικές Τράπεζες ή σε Τράπεζες του εξωτερικού, από λογαριασμούς που τηρούνται σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα, χωρίς περιορισμό ποσού. Ο εντολέας έχει την ευχέρεια καθορισμού της αξίας (Value Date) της πίστωσης των χρημάτων στο λογαριασμό του δικαιούχου, με περιορισμό των επιλογών σε εμβάσματα με αξία “same day value” ή “next day value” ή “+2 days value”. Για την αποστολή εμβάσματος SWIFT ο εντολέας πρέπει απαραιτήτως να γνωρίζει  (μεταξύ άλλων) το ΙΒΑΝ του λογαριασμού που θα πιστωθεί. Δεν χρειάζεται να γνωρίζει και το BIC της Τράπεζας του δικαιούχου.

Όλα τα εμβάσματα SWIFT, πριν από την οριστική εκτέλεσή τους, δρομολογούνται στο Κατάστημα της Τράπεζας στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός από τον οποίο μεταφέρονται τα χρήματα, για έλεγχο και ολοκλήρωση της συναλλαγής. Για Εμβάσματα SWIFT σε νόμισμα διαφορετικό από αυτό του λογαριασμού χρέωσης (multicurrency SWIFT MTs) όπου το ποσό του εμβάσματος είναι μεγαλύτερο του ισόποσου των €20.000 (με βάση το Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος της Τράπεζας)  ο καθορισμός της τελικής εφαρμοζόμενης συναλλαγματικής ισοτιμίας πραγματοποιείται από το Dealing Room της Τράπεζας. Η κατάσταση της συναλλαγής στο Internet Banking θα παραμένει ‘Pending – Subject to Final Authorization’ μέχρι την ολοκλήρωσή της από το αρμόδιο Κατάστημα. Καμία επιπλέον ενέργεια απαιτείται εκ μέρους του εντολέα.

Τα εφαρμοζόμενα Cut-off times για τα εμβάσματα SWIFT παρατίθενται σε πίνακα που είναι αναρτημένος στο συγκεκριμένο μενού από το οποίο πραγματοποιείται η συναλλαγή. Συναλλαγές που καταχωρούνται  στο σύστημα Internet Banking μετά το “cut-off time” θα διεκπεραιώνονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα.

SWIFT CODE/BIC: ETHNCY2N

Είναι οι πληρωμές προς το Τμήμα Φορολογίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με χρήση της Υπηρεσίας Internet Banking της Τράπεζας, για τακτοποίηση των παρακάτω φορολογιών:

  • Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
  • Δόσεων που εντάσσονται στο σχέδιο ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών (εφόσον έχει προηγηθεί εγγραφή / ενεργοποίησή του φυσικού ή νομικού προσώπου στη διαδικτυακή πύλη Αριάδνη)

Οι πληρωμές προς το Τμήμα Φορολογίας πραγματοποιούνται από λογαριασμούς σε ευρώ και προσφέρονται ανέξοδα (δωρεάν) από την Τράπεζά μας για τους χρήστες της Υπηρεσίας Internet Banking.