Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Ltd (εφεξής θα αναφέρεται ως ‘ΕΤΕ Κύπρου’ ή η ‘Τράπεζα’) δεσμεύεται πλήρως στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη διασφάλιση της ιδιωτικής σας ζωής. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει ως στόχο την επισκόπηση της μεθόδου με την οποία η Τράπεζα συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω του ιστοτόπου της  (‘ο Ιστότοπος’).

Καθώς ενημερώνουμε τον Iστότοπο, εφαρμόζουμε νέες τεχνολογίες και βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε, η Πολιτική Απορρήτου μας θα επικαιροποιείται αναλόγως. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό ο κάθε επισκέπτης κατά καιρούς να συμβουλεύεται αυτή την ιστοσελίδα και να διαβάζει την Πολιτική Απορρήτου της Τράπεζας.

Ο όρος ‘δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα’ σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβάνει κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (‘υποκείμενο των δεδομένων’) του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, και ειδικότερα μέσω αναφοράς σε απογραμμικά στοιχεία ταυτοποίησης όπως το όνομα ή ο αριθμός ταυτότητας, σε επιγραμμικά στοιχεία ταυτοποίησης, ή και σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Η ΕΤΕ Κύπρου εφαρμόζει φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν βρίσκονται σε αδράνεια, εν χρήσει ή εν κινήσει, από τυχαία ή σκόπιμη τροποποίηση, καταστροφή, αποκάλυψη, απώλεια, κακή χρήση ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Η ΕΤΕ Κύπρου διασφαλίζει ότι η εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και επεξεργάζονται μέσω του Ιστοτόπου διατηρείται και αντιμετωπίζεται με απόλυτη διακριτικότητα. Η Τράπεζα εφαρμόζει τις αρχές των ‘ελάχιστων προνομίων’ και της ‘αναγκαίας γνώσης’ έτσι ώστε το επίπεδο πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να δίνεται όπου είναι αναγκαίο για νόμιμους σκοπούς.

Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα κοινοποιούνται σε τρίτους χωρίς τη ρητή σας συγκατάθεσή, εκτός εάν αυτό απαιτείται από το νομικό πλαίσιο, λόγω δικαστικής απόφασης ή σε σχέση με νομικές ή ποινικές υποθέσεις ως αποτέλεσμα επίθεσης κατά της υποδομής της Τράπεζας.

Σε περιπτώσεις όπου η Τράπεζα αναθέτει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, τα εν λόγω τρίτα μέρη οφείλουν επίσης να τηρούν τις σχετικές αρχές προστασίας δεδομένων του ΓΚΠΔ.

Η ΕΤΕ Κύπρου συλλέγει, αποθηκεύει, και επεξεργάζεται τα δεδομένα που μεταδίδονται στον παρόντα Ιστότοπο, αυτόματα ή με δική σας συγκατάθεση, δια των μέσων που περιγράφονται πιο κάτω. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η χρήση του Ιστοτόπου γενικά δεν προϋποθέτει την υποβολή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στον Ιστότοπο υπάρχουν διάφορες φόρμες επικοινωνίας μέσω των οποίων μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Τράπεζα και να αιτηθείτε πληροφορίες ή να υποβάλετε σχόλια, απόψεις ή παράπονα. Οποιεσδήποτε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα (όνομα, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.) που παρέχονται μέσω αυτών των μέσων επικοινωνίας, θα συλλέγονται, θα αποθηκεύονται και θα επεξεργάζονται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρασχέθηκαν, συγκεκριμένα για να εκπληρώσουμε το αίτημά σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Αυτές οι πληροφορίες θα διατηρούνται από την Τράπεζα για την περίοδο δυο ετών.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στη συσκευή σας μέσω του προγράμματος περιήγησης ιστού (web browser) και, αναλόγως του είδους και της φύσεως τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να απομνημονεύουν συγκεκριμένες πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς ή και τη συσκευή σας, και να καταγράφουν κάθε είδους δραστηριότητα σας σε έναν ιστότοπο.

Ο παρών Ιστότοπος έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να απαιτεί όσο το δυνατόν λιγότερα cookies, και χρησιμοποιεί cookies περιόδου σύνδεσης (session cookies) και ‘επίμονα’ cookies (persistent cookies) μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται πιο κάτω.

  • Cookies Περιόδου Σύνδεσης: τα εν λόγω cookies χρησιμοποιούνται από τον Ιστότοπο για τη δημιουργία και τη διαχείριση, καθώς και για τη διατήρηση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας της κάθε μοναδικής σύνδεσης ενός επισκέπτη. Αυτού του είδους τα cookies συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες και είναι προσωρινά αφού διαγράφονται αυτόματα όταν εγκαταλείψετε τον Ιστότοπο ή όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού της συσκευής σας.
  • Επίμονα Cookies: τα εν λόγω cookies αποθηκεύονται στη συσκευή σας για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, έπειτα από την οποία λήγουν και διαγράφονται. Τα μοναδικά ‘επίμονα’ cookies που χρησιμοποιούνται από τον Ιστότοπο είναι τα αναλυτικά cookies (analytic cookies) τα οποία συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία του Ιστότοπου, για στατιστικούς σκοπούς.   Τα αναλυτικά cookies τα οποία χρησιμοποιούνται από τον Ιστότοπο αποθηκεύονται στη συσκευή σας για τη μέγιστη χρονική περίοδο ενός έτους. Όπως και με τα cookies περιόδου σύνδεσης, οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα αναλυτικά cookies του Ιστοτόπου είναι πλήρως ανώνυμες και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να συνδυαστούν για να σας ταυτοποιήσουν.

Η συντριπτική πλειοψηφία των προγραμμάτων περιήγησης ιστού έχουν προεπιλεγμένη τη ρύθμιση αυτόματης αποδοχής των πιο πάνω cookies, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση σας. Εντούτοις, σας δίνεται η επιλογή να τροποποιήσετε αυτή τη ρύθμιση και να επιλέξετε αν επιθυμείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies αυτού ή οποιουδήποτε άλλου ιστοτόπου.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η απόρριψη ορισμένων cookies ενδεχομένως να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εμπειρία περιήγησής σας και πιθανόν να καταστήσει μη λειτουργικές ορισμένες εφαρμογές και μηχανισμούς των ιστοτόπων.

Για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με τα cookies, μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.allaboutcookies.org.

Ο παρών Ιστότοπος περιέχει συνδέσμους σε εξωτερικούς ιστότοπους οι οποίοι δεν καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Καθώς η ΕΤΕ Κύπρου δεν μπορεί να εγγυηθεί τα μέτρα ασφαλείας των εν λόγω ιστοτόπων, όλοι οι επισκέπτες ενθαρρύνονται να διαβάσουν τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου προτού παρέχουν πληροφορίες οποιασδήποτε φύσεως και είδους.

Τα άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν πρέπει να διαβιβάζουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους. Η Τράπεζα δεν συλλέγει ούτε κοινοποιεί, εν γνώσει της, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από παιδιά ή νέους σε τρίτους.

Παραπέμπουμε ρητά οποιονδήποτε επισκέπτη στους σχετικούς όρους που περιέχει η αποποίηση ευθύνης η οποία περιλαμβάνεται στον ιστότοπο της Τράπεζας (www.nbg.com.cy ).

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, και υπό ορισμένους όρους και προϋποθέσεις, μπορείτε να εξασκήσετε τα εξής δικαιώματα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν:

  • να έχετε πρόσβαση και να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων,
  • να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία είναι ανακριβή ή ελλιπή,
  • να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων,
  • να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,
  • να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
  • να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση που δώσατε στην Τράπεζα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να εξασκήσετε τα πιο πάνω δικαιώματα καθώς και για τους όρους και προϋποθέσεις που τα διέπουν, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Τράπεζας μέσω:

Ταχυδρομείου: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου)
Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 15
Λευκωσία, 1065
Κύπρος
Τηλεφώνου: + 357 22 840000
Τηλεομοιότυπου: + 357 22 840010
Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: dataprivacy@nbg.com.cy