Διοίκηση

Διευθύνων Σύμβουλος (CEO), Πρόεδρος Ανώτερης Εκτελεστικής Επιτροπής: Χρίστος Χριστοδούλου

Ο κ. Χριστοδούλου διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Ltd το Νοέμβριο του 2017.

Κατέχει επίσης θέση Γενικού Διευθυντή στην NBG Greek Fund Ltd και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου Λτδ και της Εθνικής Γενικών Ασφαλειών Κύπρου Λτδ.

Ο κ. Χριστοδούλου έχει πολυετή εμπειρία στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στη Hacker Young Chartered Accountants στο Λονδίνο. Το 2003 εντάχθηκε στην Οικονομική Διεύθυνση της Eurobank στην Ελλάδα, ενώ το 2007 προσλήφθηκε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, όπου κατείχε τη θέση του Financial Controller των Θυγατρικών του Ομίλου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και Αφρική.  Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συμμετείχε σε διάφορα έργα corporate finance και εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&As) στις αναπτυσσόμενες αγορές. Το 2015 ανέλαβε καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή (CFO) και μέλους της Ανώτερης Εκτελεστικής Επιτροπής στη United Bulgarian Bank, θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας στη Βουλγαρία.

Ο κ. Χριστοδούλου είναι απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας και κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Bsc (Hons) από το University College του Λονδίνου. Είναι Ορκωτός Λογιστής (FCA), μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας (Institute of Chartered Accountants of England and Wales).

Γενικός Διευθυντής & CCO, COO: Γιάννης Τζήμος

Ο Γιάννης Τζήμος τοποθετήθηκε τον Αύγουστο του 2013 ως Γενικός Διευθυντής Πιστοδοτήσεων και Λοιπών Εργασιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ.

Από το 1984 που εντάχθηκε στην Εθνική Τράπεζα έχει υπηρετήσει σε διάφορους τομείς των δραστηριοτήτων του Ομίλου της ΕΤΕ, όπως: Επικεφαλής Τομέα στη Διεύθυνση Πιστοδοτήσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων (Large Corporates) και στην Διεύθυνση Διεθνούς Πίστης, συμμετείχε σε Εγκριτικά Όργανα Πιστοδοτήσεων (Credit Commitees) των θυγατρικών Πιστωτικών ιδρυμάτων του Ομίλου στο εξωτερικό και διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος σε θέματα πιστοδοτήσεων “Project Finance” και “Structure Finance” της Τράπεζας και του Ομίλου.

Επίσης, διετέλεσε στέλεχος των Πιστοδοτικών Μονάδων της Εθνικής Τράπεζας με εξειδίκευση σε χρηματοδοτήσεις Τεχνικών – Κατασκευαστικών Επιχειρήσεων & Μεγάλων ‘Έργων, καθώς και Υποδιευθυντής στην Διεύθυνση Διεθνών και Ειδικών Πιστοδοτήσεων, αρμόδιος για την ανάπτυξη πιστοδοτήσεων Project Financing των Μεγάλων Έργων Υποδομών, Παραγωγής Ενέργειας & Ανάπτυξης Ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα έλαβε μέρος σε ειδικές αναθέσεις έργων για την αξιολόγηση και προετοιμασία εξαγορών (Due Dilligence) πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και στην Αφρική.

Ο Γιάννης Τζήμος είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και μεταπτυχιακού τίτλου στην Τραπεζική Διοίκηση από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.