Κανονισμός & Αρχές Λειτουργίας

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΕΤΕ (Κύπρου) Λτδ

 

Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας της Τράπεζας και του Ομίλου (Code of Ethics)

 

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της ΕΤΕ (Κύπρου) Λτδ

Επικοινωνία

Η Τράπεζα έχει υιοθετήσει διαδικασίες για την υποβολή εμπιστευτικών αναφορών από το Προσωπικό της Τράπεζας καθώς και από ενδιαφερόμενους τρίτους σχετικά με αντικανονικές ενέργειες και λογιστικοελεγκτικές πρακτικές μη συμβατές με τη διεθνή πρακτική και τις κείμενες διατάξεις. Η Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας έχει την ευθύνη για την καθιέρωση και τη διαρκή παρακολούθηση της εφαρμογής των διαδικασιών αυτών οι οποίες διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των αναφορών ή παρατηρήσεων που λαμβάνονται.

Παρακαλούμε όπως υποβάλετε τις αναφορές σας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info.whistle@nbg.com.cy ή γραπτά στην διεύθυνση:

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ
Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Λεωφ. Θεμιστοκλή Δέρβη 46

MEDCON TOWER

1ος όροφος, Γραφ. 101

1066 Λευκωσία