Με την εισαγωγή του Ευρώ στις πλείστες Ευρωπαϊκές χώρες έχει γίνει επιτακτική η ανάγκη να εναρμονισθούν/τυποποιηθούν οι συναλλαγές των Πιστωτικών Ιδρυμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ιδιαίτερη βαρύτητα σε εκείνες που αφορούν τις διασυνοριακές πληρωμές. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών έχει θέσει στόχο τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών. Αυτό αναμφίβολα προϋποθέτει τον καθορισμό κοινής μεθοδολογίας για αναγνώριση και επιβεβαίωση αριθμών τραπεζικών λογαριασμών.

ΙΒΑΝ είναι μια σειρά από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες που προσδιορίζει μοναδικά το λογαριασμό ενός πελάτη που τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα ανά τον κόσμο. Η μορφή που έχει ο ΙΒΑΝ στην Κύπρο είναι η ακόλουθη:

CCDDTTTKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXX

όπου CC: κωδικός χώρας, DD: ψηφία ελέγχου, TTT: κωδικός Τράπεζας, KKKKK: κατάστημα της Τράπεζας και 16 ψηφία που είναι ο αριθμός λογαριασμού του πελάτη.

Για παράδειγμα, εάν ο αριθμός λογαριασμού ενός πελάτη είναι 5254651004, τότε ο ΙΒΑΝ είναι :
                             Σε ηλεκτρονική μορφή:   CY79006005250000005254651004

                             Σε έντυπη μορφή:           CY79 0060 0525 0000 0052 5465 1004

O IBAN έχει σταθερό αριθμό χαρακτήρων για κάθε χώρα με μέγιστο 34 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Στην Κύπρο έχει μήκος 28 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.

Παραδείγματα IBAN άλλων χωρών είναι:
  • Ελλάδα GR 16 0110 1250 0000 0001 2300 695
  • Μεγ. Βρετανία GB 29 NWBK 6016 1331 9268 19
  • Γερμανία DE16 5003 3300 0532 0130 00

Σκοπός του IBAN είναι να διευκολύνει την αυτόματη επεξεργασία των διασυνοριακών πληρωμών. Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστεί η ορθότητα των δεδομένων και θα περιορισθεί η χειρογραφική επέμβαση.

Ο ΙΒΑΝ υιοθετείται από τα Τραπεζικά Ιδρύματα της Κύπρου από την 01.04.2004. Ο ΙΒΑΝ εκτυπώνεται στις καταστάσεις λογαριασμών από 31.01.2004. Επίσης μπορείτε να πληροφορηθείτε τον ΙΒΑΝ για οποιοδήποτε λογαριασμό τηρείτε μαζί μας από τα καταστήματα της Τράπεζας μας.
  • Ο ΙΒΑΝ και ο κωδικός προσδιορισμού της Τράπεζας (BIC) γνωστοποιούνται από τον δικαιούχο από την Τράπεζα του.
  • Ο δικαιούχος διαβιβάζει τον ΙΒΑΝ του και τον BIC της Τράπεζας του στον εντολέα.
  • Ο εντολέας διαβιβάζει στην Τράπεζα του μια εντολή διασυνοριακής πληρωμής που περιέχει τον ΙΒΑΝ του δικαιούχου και τον BIC της τράπεζας του δικαιούχου.
  • Η Τράπεζα του εντολέα ελέγχει τον ΙΒΑΝ και τον BIC και εκτελεί την πληρωμή προς την Τράπεζα του δικαιούχου, η οποία πιστώνει το λογαριασμό του.

Πληκτρολογήστε τον αριθμό λογαριασμού και ακολούθως πιέστε το “Submit”