Ιδιώτες και Νοικοκυριά

Λύσεις για την Οικογένεια, Εργαζόμενους, Σπουδαστές, Επενδυτές

Δάνεια για εξόφληση υφιστάμενων οφειλών και συγκέντρωση τους σε ένα δάνειο για να αναλάβετε τον έλεγχο των οικονομικών σας.

Τί σας προσφέρουν;

  • Ποσό δανείου από €10 χιλ. – €100 χιλ.
  • Η διάρκεια του δανείου μπορεί να επεκταθεί μέχρι και 15 χρόνια
  • Αυξημένη διάρκεια του δανεισμού και μείωση της μηνιαίας δόσης που πληρώνετε σήμερα

Προειδοποιήσεις:

  • Διατρέχετε τον κίνδυνο να χάσετε την ακίνητη περιουσία σας, αν δεν πληρώνετε κανονικά τις δόσεις της υποθήκης ή οποιουδήποτε άλλου δανείου το οποίο είναι εξασφαλισμένο με υποθήκη πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία σας
  • Το επιτόκιο και η δόση αποπληρωμής του στεγαστικού δανείου δύναται να αλλάξουν από τον ενυπόθηκο πιστωτή από καιρού εις καιρόν
  • Η έγκριση των δανείων υπόκειται στην παραχώρηση από τον αιτούντα ικανοποιητικών για την Τράπεζα εξασφαλίσεων
  • Η Τράπεζα όμως διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της