Η Εθνική Τράπεζα πιστεύοντας στην επιτυχία του Σχεδίου Εστία είναι στην ευχάριστή θέση να σας ενημερώσει ότι έχει υπογράψει το σχετικό Μνημόνιο Συναντίληψης για την συμμετοχή της στο Σχέδιο Εστία το οποίο τίθεται σε ισχύ 2 Σεπτεμβρίου 2019.

Το Σχέδιο Εστία έχει καταρτιστεί από την Κυβέρνηση με στόχο την προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω της ενίσχυσης της ικανότητας αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων των εν δυνάμει επιλέξιμων δανειοληπτών.

Το Σχέδιο Εστία απευθύνεται σε δανειολήπτες με συγκεκριμένα περιουσιακά, εισοδηματικά και άλλα κριτήρια, οι χορηγήσεις των οποίων είναι μη εξυπηρετούμενες «μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις» με εξασφάλιση την κύρια κατοικία. Οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις για να εμπίπτουν στο Σχέδιο Εστία θα πρέπει να είχαν καθυστερήσεις για τουλάχιστον τις αμέσως προηγούμενες ενενήντα (90) μέρες από την 30ην Σεπτεμβρίου 2017 και να συνεχίζουν να είναι μη εξυπηρετούμενες κατά την υποβολή της αίτησης.

  • Ελάφρυνση χρέους
  • Καταβολή του 1/3 των δόσεων των αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων (τόκοι και κεφάλαιο) από το κράτος
  • Μείωση του επιτοκίου
  • Επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής ανάλογα με την ηλικία σας

Το Σχέδιο απευθύνεται σε δανειολήπτες με συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά χαρακτηριστικά.

Όλες οι Συμμετέχουσες στο Σχέδιο, προσφέρουν στους δανειολήπτες που πληρούν τα σχετικά κριτήρια, τυποποιημένη λύση αναδιάρθρωσης με προκαθορισμένους όρους και προϋποθέσεις σε συνάρτηση από τις εγγυήσεις και το οφειλόμενο ποσό του χρέους το οποίο εξασφαλίζεται από πρώτη κατοικία.

Σε όλες τις περιπτώσεις κατά την διαδικασία αναδιάρθρωσης, ένα ποσό της τάξης τουλάχιστον 5% του χαμηλότερου ποσού μεταξύ των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων και της εκτίμησης της Αγοραίας Αξίας της κύριας Κατοικίας θα παραμένει παγοποιημένο και θα καθίσταται απαιτητό από την Τράπεζα σε περίπτωση αθέτησης των αναδιαρθρωμένων υποχρεώσεων του δανειολήπτη. Στην περίπτωση πλήρους αποπληρωμής του αναδιαρθρωμένου δανείου, το παγοποιημένο ποσό διαγράφεται οριστικά.

Το επιτόκιο του Αναδιαρθρωμένου Δανείου Πρώτης Κατοικίας για τα πρώτα επτά (7) χρόνια αποπληρωμής του θα είναι μεταβλητό, βασιζόμενο στο Euribor 6 Μηνών πλέον περιθωρίου 2,5 ποσοστιαίων μονάδων (με ανώτερο όριο τα 3,50%). Το επιτόκιο για την υπόλοιπη διάρκεια αποπληρωμής του αναδιαρθρωμένου δανείου θα διαμορφωθεί στο Euribor 6 Μηνών, πλέον περιθώριο 2 ποσοστιαίων μονάδων.

Η διάρκεια αποπληρωμής θα μπορεί να καθορίζεται μέχρι τα 25 έτη, αλλά θα συναρτάται με την ηλικία του δανειολήπτη.

Οι δανειολήπτες θα αποπληρώνουν στην Τράπεζα τα 2/3 των πληρωμών τόκου και κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους του αναδιαρθρωμένου δανείου.

Μέσω του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που διαχειρίζεται το Σχέδιο, το κράτος θα καλύπτει το 1/3 των πληρωμών τόκου και κεφαλαίου μια φορά τον χρόνο, νοουμένου ότι ο δανειολήπτης συνεχίζει να καταβάλλει τα 2/3 και εξυπηρετεί το αναδιαρθρωμένο του δάνειο.

Στην περίπτωση όπου το/ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του δανειολήπτη εξασφαλίζονταν και από άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις, η Τράπεζα θα προσφέρει επιπρόσθετο αναδιαρθρωμένο δάνειο σε ένα ποσό το οποίο θα ισούται με το χαμηλότερο μεταξύ (α) του εναπομείναντος υπολοίπου του δανείου κατά την ημερομηνία αναδιάρθρωσης (μετά από το αναδιαρθρωμένο δάνειο που εξασφαλίζεται με την πρώτη κατοικία), και (β) της αγοραίας αξίας των άλλων εμπράγματων εξασφαλίσεων.

Στην περίπτωση όπου παραμένει υπόλοιπο του δανείου κατά την ημερομηνία αναδιάρθρωσης το οποίο δεν εξασφαλίζεται από άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις θα παραμένει παγοποιημένο και θα καθίσταται απαιτητό από την Τράπεζα σε περίπτωση αθέτησης των αναδιαρθρωμένων υποχρεώσεων του δανειολήπτη. Στην περίπτωση πλήρους αποπληρωμής του αναδιαρθρωμένου δανείου, το παγοποιημένο ποσό διαγράφεται οριστικά.

Οι υπάρχουσες εξασφαλίσεις/εγγυήσεις των δανείων/ πιστωτικών διευκολύνσεων θα διατηρούνται, αλλά δε θα ζητούνται επιπρόσθετες εξασφαλίσεις/ εγγυήσεις από τους δανειολήπτες.

Πριν την αναδιάρθρωση του δανείου, η Τράπεζα θα αξιολογεί την ικανότητα αποπληρωμής και θα πραγματοποιεί έλεγχο βιωσιμότητας της προσφερόμενης λύσης αναδιάρθρωσης.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης/αξιολόγησης θα γνωστοποιούνται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο θα εξετάζει και θα επαληθεύει την αίτηση και τις πληροφορίες του αιτητή.

Με την έγκριση της αίτησης, το Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα προχωρεί στη σύναψη σύμβασης με τον αιτητή.

Σε περίπτωση που η Τράπεζα κρίνει ότι, η λύση αναδιάρθρωσης δεν είναι βιώσιμη, το Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα απορρίπτει τη συμμετοχή στο Σχέδιο.

Το Σχέδιο αφορά χορηγήσεις, ανεξαρτήτως νομίσματος, που πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

Οι χορηγήσεις είναι εξασφαλισμένες με πρώτη υποθήκη και/ή εκχώρηση αγοραπωλητηρίου συμβολαίου ή ισχύουσα σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης επί της της κύριας κατοικίας (χρησιμοποιείται ως μόνιμη κατοικία από τον δανειολήπτη ή/και από μέλη της οικογένειάς του).

Η αγοραία αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000).

Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2017, τουλάχιστον το 20% του υπολοίπου των συνολικών πιστωτικών διευκολύνσεων του δανειολήπτη (που εξασφαλίζονται από την κύρια κατοικία), στην Τράπεζα προς όφελος της οποίας έχει εγγραφεί η πρώτη υποθήκη ή και συνεχόμενες υποθήκες, ήταν μη εξυπηρετούμενο για τουλάχιστον τις αμέσως προηγούμενες ενενήντα (90) ημέρες από την 30η Σεπτεμβρίου 2017. Νοείται ότι δάνεια που έχουν τύχει αναδιάρθρωσης από την 30η Σεπτεμβρίου 2017 και μετά δεν δύναται να ενταχθούν στο Σχέδιο.

Οι δανειολήπτες θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια ώστε να καθίστανται δικαιούχοι της χορηγίας. Συγκεκριμένα:

i. Tο συνολικό ακαθάριστο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του δανειολήπτη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει:

(α) τις εξήντα χιλιάδες ευρώ (€60.000) για ζεύγος με τουλάχιστον τέσσερα εξαρτώμενα άτομα,

(β) τις πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€55.000) για ζεύγος με τρία εξαρτώμενα άτομα,

(γ) τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) για ζεύγος με δύο εξαρτώμενα άτομα,

(δ) τις σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€45.000) για ζεύγος με ένα εξαρτώμενο άτομο,

(ε) τις τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€35.000) για ζεύγος χωρίς εξαρτώμενα άτομα και

(στ) τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) για μονήρη νοικοκυριά.

Ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το εισόδημα όλων των μελών της οικογένειας του δανειολήπτη. Στην περίπτωση όπου ο δανειολήπτης είναι νομική οντότητα, ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το εισόδημα των μελών της οικογένειας του κύριου μετόχου της νομικής οντότητας, ο οποίος και θα μετατραπεί με την αναδιάρθρωση του δανείου σε δανειολήπτη.

Ως κύριος μέτοχος νομικής οντότητας ορίζεται ως ο μέτοχος που κατέχει και ελέγχει άμεσα ή έμμεσα ίσο ή περισσότερο από 50% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου νομικής οντότητας.

ii. Τα υπόλοιπα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού για κάθε ημερολογιακό έτος 2016,2017 και 2018, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας (δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας, μείον οι τρέχουσες πιστωτικές διευκολύνσεις εξαιρουμένου του δανείου που εξασφαλίζεται με την κύρια κατοικία), δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν σε τιμές αγοράς το 80% της αγοραίας αξίας της κύριας κατοικίας, όπως αυτή θα προκύψει από την εκτίμηση χωρίς όμως να υπερβαίνει τις €250.000. Ο όρος νοικοκυριό περιλαμβάνει τα μέλη της οικογένειας του δανειολήπτη.

iii. Ο δανειολήπτης θα πρέπει να είναι Πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με νόμιμη και συνεχή διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2013 και εντεύθεν

iv. Ο δανειολήπτης θα πρέπει να δώσει γραπτώς τη συγκατάθεσή του για επιβεβαίωση και διασταύρωση των οικονομικών του στοιχείων από το Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η πιο πάνω λίστα δεν είναι εξαντλητική και ισχύει και υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις του Σχεδίου Εστία.

Ο αιτητής συμπληρώνει και υποβάλλει στη Τράπεζα, την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και πληροφορίες εντός της χρονικής περιόδου 2 Σεπτεμβρίου 2019 – 15 Νοεμβρίου 2019.

Ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης και ελέγχου της βιωσιμότητας η Τράπεζα θα προσφέρει στον αιτητή τυποποιημένη λύση αναδιάρθρωσης σε σχέση με τις μη εξυπηρετούμενες διευκολύνσεις, με προκαθορισμένους όρους όπως προβλέπονται στο Σχέδιο, εντός της χρονικής περιόδου 2 Σεπτεμβρίου 2019 – 16 Δεκεμβρίου 2019.

Σε περίπτωση που η Τράπεζα θεωρεί ότι ο αιτητής δεν έχει ικανότητα αποπληρωμής και κρίνει ότι δεν θα υπάρχει βιωσιμότητα της προσφερόμενης λύσης αναδιάρθρωσης, ο αιτητής δεν θα συμμετέχει στο Σχέδιο και σε τέτοια περίπτωση η Τράπεζα θα ενημερώνει το Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα:

(α) Εξετάζει και θα επαληθεύει την αίτηση και τις πληροφορίες του αιτητή και

(β) θα ενημερώνει γραπτώς την Τράπεζα και τον αιτητή για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης εντός της χρονικής περιόδου 2 Σεπτεμβρίου 2019 – 31 Μαρτίου 2020

Η Εθνική Τράπεζα σ΄όλες τις περιπτώσεις όπου δεν πληρούνται τα κριτήρια για συμμετοχή στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ, είναι διατεθειμένη να προσφέρει εναλλακτικές προτάσεις αναδιάρθρωσης του δανείου των αιτητών, ανάλογα με την περίπτωση.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς όρους και προϋποθέσεις του Σχεδίου Εστία, το έντυπό της Αίτησης, τον Οδηγό Συμπλήρωσης και για λεπτομέρειες του Σχεδίου Εστία μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών:

http://mof.gov.cy/gr/χρήσιμες-συνδέσεις/σχέδιο-εστία


Επικοινωνία με την Εθνική Τράπεζα

Κατά την επικοινωνία με την Τράπεζα παρακαλούμε όπως αναφέρετε τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Όνομα
  • Διεύθυνση
  • Αριθμό ταυτότητας/Αριθμό μητρώου εταιρείας.
  • Αριθμό εγγραφής τίτλου κύρια κατοικίας

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο Σχέδιο Εστία και/ή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση για το Σχέδιο Εστία μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22840268 και 22040642.

Ώρες εξυπηρέτησης 8.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.

Τυπώστε όλα τα σχετικά με το Δάνειο