Οδηγία Διαχείρισης Καθυστερήσεων

 1. Οδηγία Κεντρικής Τράπεζας
 2. Kώδικας Συμπεριφοράς Χειρισμού Δανειoληπτών με Οικονομικά Πρόβληματα
 3. Έντυπο Ενημέρωσης & Συγκατάθεσης Πιστούχων
 4. Έντυπο Ενημέρωσης & Συγκατάθεσης Εγγυητών
 5. Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών για Ρυθμίσεις/Αναδιαρθρώσεις Πιστοδοτήσεων
 6. Ειδικό Πληροφοριακό Έντυπο για το/τη:
  • Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες
  • Διαδικασία Διαμεσολάβησης
  • Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών