Καταθέσεις

Μεγάλες Επιχειρήσεις

Επιχειρηματική Τραπεζική

Καταθέσεις όψεως

Η Εθνική Τράπεζα σας παρέχει το λογαριασμό “Καταθέσεις Όψεως”, έναν ευέλικτο καταθετικό λογαριασμό με βιβλιάριο επιταγών, που καλύπτει όλες τις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης.

Δικαιούχοι

 • Φυσικά Πρόσωπα – Επαγγελματίες.
 • Νομικά Πρόσωπα.
 • Ελκυστικό Επιτόκιο
 • Ευχέρεια διενέργειας καταθέσεων και αναλήψεων από το λογαριασμό, όποτε εσείς το θέλετε, χωρίς επιβαρύνσεις
 • Δεν απαιτείται ελάχιστο ποσό κατάθεσης για το άνοιγμα του λογαριασμού
 • Δωρεάν έκδοσης χρεωστικής κάρτας ETHNOCASH plus
 • Δυνατότητα Αυτόματων Πληρωμών/ Πάγιων Εντολών (Direct Debit/Standing Order)
 • Αυτόματη πίστωση του λογαριασμού με το μισθό ή τα εισοδήματά σας
 • Πληρωμή λογαριασμών Εταιριών Κοινής Ωφέλειας (ΑΗΚ, CYTA, Υδατοπρομήθεια, κ.ά)
 • Δωρεάν πληρωμές δόσεων στην πιστωτική κάρτα και στα δάνεια σας, που διατηρείται στην Εθνική Τράπεζα
 • Άλλες πληρωμές
 • Μηνιαία κατάσταση κίνησης λογαριασμού

Εάν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο:

 • Νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας.

Εάν πρόκειται για Φυσικό Πρόσωπο:

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο

Καταθέσεις Προθεσμίας σε Ευρώ

Αποταμιευτικοί – Επενδυτικοί λογαριασμοί, που συνδυάζουν την ασφάλεια με τις υψηλές αποδόσεις. Αν θέλετε οι καταθέσεις σας να έχουν υψηλές, και μάλιστα εγγυημένες, αποδόσεις… αρκεί, απλά, να επιλέξετε έναν ή περισσότερους από τους προθεσμιακούς λογαριασμούς καταθέσεων που σας προσφέρουμε για μεγαλύτερη απόδοση, άνεση και ευελιξία στις επενδυτικές σας επιλογές.

Δικαιούχοι:

 • Φυσικά πρόσωπα
 • Ν.Π.Ι.Δ. οποιασδήποτε μορφής και
 • Δημόσιες και Ιδιωτικές επιχειρήσεις

Χαρακτηριστικά:

 • Το επιτόκιο καθορίζεται σύμφωνα με το ποσό και τη διάρκεια της κατάθεσης
 • Επιλογή της χρονικής διάρκειας μεταξύ (1) ενός, (3) τριών, (6) έξι, (9) εννιά και (12) δώδεκα μηνών
 • Χωρίς ελάχιστο ποσό κατάθεσης
 • Δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης στη λήξη της προθεσμίας
 • Δυνατότητα αυτόματης μεταφοράς των κεφαλαιοποιημένων τόκων του λογαριασμού, σε λογαριασμό πρώτης ζήτησης της δικής σας επιλογής
 • Ονομαστικό Αποδεικτικό (τίτλος) κατάθεσης

Οφέλη:

 • Σταθερό επιτόκιο που σας προφυλάσσει από πιθανή πτώση των επιτοκίων
 • Εξασφαλισμένη απόδοση του κατατιθέμενου κεφαλαίου σας μέχρι και την λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης
 • Δυνατότητα εκχώρησης της κατάθεσης σε περίπτωση δανεισμού σας

Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο:

 • Νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας.

Εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο:

 • Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο.