Η Εθνική Τράπεζα πιστεύοντας στην επιτυχία του Σχεδίου Εστία είναι στην ευχάριστή θέση να σας ενημερώσει ότι έχει υπογράψει το σχετικό Μνημόνιο Συναντίληψης για την συμμετοχή της στο Σχέδιο Εστία το οποίο τίθεται σε ισχύ 2 Σεπτεμβρίου 2019.

Το Σχέδιο Εστία έχει καταρτιστεί από την Κυβέρνηση με στόχο την προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω της ενίσχυσης της ικανότητας αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων των εν δυνάμει επιλέξιμων δανειοληπτών.

Το Σχέδιο Εστία απευθύνεται σε δανειολήπτες με συγκεκριμένα περιουσιακά, εισοδηματικά και άλλα κριτήρια, οι χορηγήσεις των οποίων είναι μη εξυπηρετούμενες «μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις» με εξασφάλιση την κύρια κατοικία. Οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις για να εμπίπτουν στο Σχέδιο Εστία θα πρέπει να είχαν καθυστερήσεις για τουλάχιστον τις αμέσως προηγούμενες ενενήντα (90) μέρες από την 30ην Σεπτεμβρίου 2017 και να συνεχίζουν να είναι μη εξυπηρετούμενες κατά την υποβολή της αίτησης.

 • Ελάφρυνση χρέους
 • Καταβολή του 1/3 των δόσεων των αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων (τόκοι και κεφάλαιο) από το κράτος
 • Μείωση του επιτοκίου
 • Επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής ανάλογα με την ηλικία σας

Το Σχέδιο απευθύνεται σε δανειολήπτες με συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά χαρακτηριστικά.

Όλες οι Συμμετέχουσες στο Σχέδιο, προσφέρουν στους δανειολήπτες που πληρούν τα σχετικά κριτήρια, τυποποιημένη λύση αναδιάρθρωσης με προκαθορισμένους όρους και προϋποθέσεις σε συνάρτηση από τις εγγυήσεις και το οφειλόμενο ποσό του χρέους το οποίο εξασφαλίζεται από πρώτη κατοικία.

Σε όλες τις περιπτώσεις κατά την διαδικασία αναδιάρθρωσης, ένα ποσό της τάξης τουλάχιστον 5% του χαμηλότερου ποσού μεταξύ των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων και της εκτίμησης της Αγοραίας Αξίας της κύριας Κατοικίας θα παραμένει παγοποιημένο και θα καθίσταται απαιτητό από την Τράπεζα σε περίπτωση αθέτησης των αναδιαρθρωμένων υποχρεώσεων του δανειολήπτη. Στην περίπτωση πλήρους αποπληρωμής του αναδιαρθρωμένου δανείου, το παγοποιημένο ποσό διαγράφεται οριστικά.

Το επιτόκιο του Αναδιαρθρωμένου Δανείου Πρώτης Κατοικίας για τα πρώτα επτά (7) χρόνια αποπληρωμής του θα είναι μεταβλητό, βασιζόμενο στο Euribor 6 Μηνών πλέον περιθωρίου 2,5 ποσοστιαίων μονάδων (με ανώτερο όριο τα 3,50%). Το επιτόκιο για την υπόλοιπη διάρκεια αποπληρωμής του αναδιαρθρωμένου δανείου θα διαμορφωθεί στο Euribor 6 Μηνών, πλέον περιθώριο 2 ποσοστιαίων μονάδων.

Η διάρκεια αποπληρωμής θα μπορεί να καθορίζεται μέχρι τα 25 έτη, αλλά θα συναρτάται με την ηλικία του δανειολήπτη.

Οι δανειολήπτες θα αποπληρώνουν στην Τράπεζα τα 2/3 των πληρωμών τόκου και κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους του αναδιαρθρωμένου δανείου.

Μέσω του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που διαχειρίζεται το Σχέδιο, το κράτος θα καλύπτει το 1/3 των πληρωμών τόκου και κεφαλαίου μια φορά τον χρόνο, νοουμένου ότι ο δανειολήπτης συνεχίζει να καταβάλλει τα 2/3 και εξυπηρετεί το αναδιαρθρωμένο του δάνειο.

Στην περίπτωση όπου το/ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του δανειολήπτη εξασφαλίζονταν και από άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις, η Τράπεζα θα προσφέρει επιπρόσθετο αναδιαρθρωμένο δάνειο σε ένα ποσό το οποίο θα ισούται με το χαμηλότερο μεταξύ (α) του εναπομείναντος υπολοίπου του δανείου κατά την ημερομηνία αναδιάρθρωσης (μετά από το αναδιαρθρωμένο δάνειο που εξασφαλίζεται με την πρώτη κατοικία), και (β) της αγοραίας αξίας των άλλων εμπράγματων εξασφαλίσεων.

Στην περίπτωση όπου παραμένει υπόλοιπο του δανείου κατά την ημερομηνία αναδιάρθρωσης το οποίο δεν εξασφαλίζεται από άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις θα παραμένει παγοποιημένο και θα καθίσταται απαιτητό από την Τράπεζα σε περίπτωση αθέτησης των αναδιαρθρωμένων υποχρεώσεων του δανειολήπτη. Στην περίπτωση πλήρους αποπληρωμής του αναδιαρθρωμένου δανείου, το παγοποιημένο ποσό διαγράφεται οριστικά.

Οι υπάρχουσες εξασφαλίσεις/εγγυήσεις των δανείων/ πιστωτικών διευκολύνσεων θα διατηρούνται, αλλά δε θα ζητούνται επιπρόσθετες εξασφαλίσεις/ εγγυήσεις από τους δανειολήπτες.

Πριν την αναδιάρθρωση του δανείου, η Τράπεζα θα αξιολογεί την ικανότητα αποπληρωμής και θα πραγματοποιεί έλεγχο βιωσιμότητας της προσφερόμενης λύσης αναδιάρθρωσης.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης/αξιολόγησης θα γνωστοποιούνται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο θα εξετάζει και θα επαληθεύει την αίτηση και τις πληροφορίες του αιτητή.

Με την έγκριση της αίτησης, το Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα προχωρεί στη σύναψη σύμβασης με τον αιτητή.

Σε περίπτωση που η Τράπεζα κρίνει ότι, η λύση αναδιάρθρωσης δεν είναι βιώσιμη, το Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα απορρίπτει τη συμμετοχή στο Σχέδιο.

Το Σχέδιο αφορά χορηγήσεις, ανεξαρτήτως νομίσματος, που πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

Οι χορηγήσεις είναι εξασφαλισμένες με πρώτη υποθήκη και/ή εκχώρηση αγοραπωλητηρίου συμβολαίου ή ισχύουσα σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης επί της της κύριας κατοικίας (χρησιμοποιείται ως μόνιμη κατοικία από τον δανειολήπτη ή/και από μέλη της οικογένειάς του).

Η αγοραία αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000).

Κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2017, τουλάχιστον το 20% του υπολοίπου των συνολικών πιστωτικών διευκολύνσεων του δανειολήπτη (που εξασφαλίζονται από την κύρια κατοικία), στην Τράπεζα προς όφελος της οποίας έχει εγγραφεί η πρώτη υποθήκη ή και συνεχόμενες υποθήκες, ήταν μη εξυπηρετούμενο για τουλάχιστον τις αμέσως προηγούμενες ενενήντα (90) ημέρες από την 30η Σεπτεμβρίου 2017. Νοείται ότι δάνεια που έχουν τύχει αναδιάρθρωσης από την 30η Σεπτεμβρίου 2017 και μετά δεν δύναται να ενταχθούν στο Σχέδιο.

Οι δανειολήπτες θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια ώστε να καθίστανται δικαιούχοι της χορηγίας. Συγκεκριμένα:

i. Tο συνολικό ακαθάριστο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του δανειολήπτη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει:

(α) τις εξήντα χιλιάδες ευρώ (€60.000) για ζεύγος με τουλάχιστον τέσσερα εξαρτώμενα άτομα,

(β) τις πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€55.000) για ζεύγος με τρία εξαρτώμενα άτομα,

(γ) τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) για ζεύγος με δύο εξαρτώμενα άτομα,

(δ) τις σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€45.000) για ζεύγος με ένα εξαρτώμενο άτομο,

(ε) τις τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€35.000) για ζεύγος χωρίς εξαρτώμενα άτομα και

(στ) τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) για μονήρη νοικοκυριά.

Ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το εισόδημα όλων των μελών της οικογένειας του δανειολήπτη. Στην περίπτωση όπου ο δανειολήπτης είναι νομική οντότητα, ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το εισόδημα των μελών της οικογένειας του κύριου μετόχου της νομικής οντότητας, ο οποίος και θα μετατραπεί με την αναδιάρθρωση του δανείου σε δανειολήπτη.

Ως κύριος μέτοχος νομικής οντότητας ορίζεται ως ο μέτοχος που κατέχει και ελέγχει άμεσα ή έμμεσα ίσο ή περισσότερο από 50% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου νομικής οντότητας.

ii. Τα υπόλοιπα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού για κάθε ημερολογιακό έτος 2016,2017 και 2018, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας (δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας, μείον οι τρέχουσες πιστωτικές διευκολύνσεις εξαιρουμένου του δανείου που εξασφαλίζεται με την κύρια κατοικία), δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν σε τιμές αγοράς το 80% της αγοραίας αξίας της κύριας κατοικίας, όπως αυτή θα προκύψει από την εκτίμηση χωρίς όμως να υπερβαίνει τις €250.000. Ο όρος νοικοκυριό περιλαμβάνει τα μέλη της οικογένειας του δανειολήπτη.

iii. Ο δανειολήπτης θα πρέπει να είναι Πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με νόμιμη και συνεχή διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2013 και εντεύθεν

iv. Ο δανειολήπτης θα πρέπει να δώσει γραπτώς τη συγκατάθεσή του για επιβεβαίωση και διασταύρωση των οικονομικών του στοιχείων από το Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η πιο πάνω λίστα δεν είναι εξαντλητική και ισχύει και υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις του Σχεδίου Εστία.

Ο αιτητής συμπληρώνει και υποβάλλει στη Τράπεζα, την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και πληροφορίες εντός της χρονικής περιόδου 2 Σεπτεμβρίου 2019 – 15 Νοεμβρίου 2019.

Ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης και ελέγχου της βιωσιμότητας η Τράπεζα θα προσφέρει στον αιτητή τυποποιημένη λύση αναδιάρθρωσης σε σχέση με τις μη εξυπηρετούμενες διευκολύνσεις, με προκαθορισμένους όρους όπως προβλέπονται στο Σχέδιο, εντός της χρονικής περιόδου 2 Σεπτεμβρίου 2019 – 16 Δεκεμβρίου 2019.

Σε περίπτωση που η Τράπεζα θεωρεί ότι ο αιτητής δεν έχει ικανότητα αποπληρωμής και κρίνει ότι δεν θα υπάρχει βιωσιμότητα της προσφερόμενης λύσης αναδιάρθρωσης, ο αιτητής δεν θα συμμετέχει στο Σχέδιο και σε τέτοια περίπτωση η Τράπεζα θα ενημερώνει το Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα:

(α) Εξετάζει και θα επαληθεύει την αίτηση και τις πληροφορίες του αιτητή και

(β) θα ενημερώνει γραπτώς την Τράπεζα και τον αιτητή για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης εντός της χρονικής περιόδου 2 Σεπτεμβρίου 2019 – 31 Μαρτίου 2020

Η Εθνική Τράπεζα σ΄όλες τις περιπτώσεις όπου δεν πληρούνται τα κριτήρια για συμμετοχή στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ, είναι διατεθειμένη να προσφέρει εναλλακτικές προτάσεις αναδιάρθρωσης του δανείου των αιτητών, ανάλογα με την περίπτωση.

Συμμετέχουσα:

Η Κυπριακή Τράπεζα/Εταιρία Εξαγοράς Πιστώσεων που συμμετέχει στο Σχέδιο Εστία.

Αιτητής:

(Συν)ιδιοκτήτης Κύριας Κατοικίας.
(Συν)δανειολήπτης των Μη Εξυπηρετούμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων όπως ορίζονται στο Σχέδιο.
Κύριος μέτοχος νομικής οντότητας που οφείλει τις Μη Εξυπηρετούμενες Πιστωτικές Διευκολύνσεις.


E: Γιατί υπάρχει η ανάγκη να δημιουργηθεί αυτό το Σχέδιο;

A: Το Σχέδιο δημιουργείται γιατί η Κυβέρνηση επιθυμεί να τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο παροχής κρατικής χορηγίας προς συγκεκριμένη κατηγορία δανειοληπτών.


E: Το Σχέδιο θα προσφερθεί μόνο μία φορά; Δηλ. Αν δημιουργηθούν καθυστερήσεις σε 1 χρόνο θα μπορούν και πάλι να ενταχθούν νέοι πελάτες;

A: Το Σχέδιο θα προσφερθεί μόνο μια φορά για συγκεκριμένες πιστωτικές διευκολύνσεις (βλ. ερ. 10), και με την εκπνοή της προθεσμίας (βλ. ερ. 5), θα τερματιστεί η προσφορά του και δεν θα επαναληφθεί.


E: Πως θα επωφεληθεί ο συμμετέχων στο Σχέδιο;

A: Θα καταβάλλετε Κρατική Χορηγία εκ μέρους του συμμετέχων που αντιστοιχεί στο ένα-τρίτο (1/3) της δόσης του Αναδιαρθρωμένου Δανείου Κύριας Κατοικίας.


E: Τι θα καλύπτει η Κρατική Χορηγία;

A: Η Κρατική Χορηγία θα καλύπτει το ένα-τρίτο (1/3) της καταβολής κεφαλαίου, καθώς και τους δεδουλευμένους τόκους που αναλογούν στο ένα-τρίτο (1/3) του Αναδιαρθρωμένου Δανείου Κύριας Κατοικίας  ετησίως,  νοούμενου ότι ο δανειολήπτης πληροί τα κριτήρια συμμετοχής στο Σχέδιο και θα συνεχίσει να αποπληρώνει την δική του συνεισφορά σύμφωνα με τους όρους αναδιάρθρωσης που θα συμφωνηθούν μεταξύ του δανειολήπτη και της Συμμετέχουσας.


E: Ποια είναι η ημερομηνία έναρξης και ποια η διάρκεια του Σχεδίου;

A: Το Σχέδιο είναι σε ισχύ από τις 2 Σεπτεμβρίου 2019  μέχρι την αποπληρωμή του Αναδιαρθρωμένου Δανείου Κύριας Κατοικίας ή την Αθέτηση των Αναδιαρθρωμένων Υποχρεώσεων του Αναδιαρθρωμένου Δανείου Κύριας Κατοικίας. Η ημερομηνία υποβολής αίτησης, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, πρέπει να είναι εντός της χρονικής περιόδου 2 Σεπτεμβρίου 2019 – 31 Δεκεμβρίου 2019.


E: Ποια είναι η χρονική περίοδος κατά την οποία ο Αιτητής θα πρέπει να υποβάλει στη Συμμετέχουσα την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα;

A: Ο Αιτητής θα πρέπει να υποβάλει στη Συμμετέχουσα την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, από τις 2 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2019.


E: Πως μπορεί ο δανειολήπτης να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του;

A: Ο ενδιαφερόμενος δανειολήπτης μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του στη Συμμετέχουσα στην οποία η Κύρια Κατοικία είναι εκχωρημένη ως πρώτη υποθήκη μέσα στην προθεσμία (βλ. Ερ.6).


E: Πώς θα ξέρει ο πελάτης ότι εμπίπτει στο Σχέδιο;

A: Όλοι οι δανειολήπτες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Σχέδιο θα πρέπει να αποταθούν στη Συμμετέχουσα στην οποία η Κύρια Κατοικία είναι εκχωρημένη ως πρώτη υποθήκη.


E: Πως μπορεί να ενημερωθεί ο ενδιαφερόμενος για την ορθή συμπλήρωση της φόρμας αίτησης και τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν;

A: Υπάρχει δημοσιευμένος οδηγός συμπλήρωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο Ενδιαφερόμενος, μπορεί επίσης να αποταθεί στη Συμμετέχουσα.


E: Ποια κριτήρια θα πρέπει να πληρούν οι Πιστωτικές Διευκολύνσεις που θα εντάσσονται στο Σχέδιο

A: Το Σχέδιο αφορά τις Πιστωτικές Διευκολύνσεις του Δανειολήπτη, ανεξαρτήτως νομίσματος, εάν τουλάχιστον το 20% του συνόλου όλων των Πιστωτικών Διευκολύνσεων του δανειολήπτη στη Συμμετέχουσα ήταν σε καθυστέρηση πληρωμής για τουλάχιστον τις αμέσως προηγούμενες 90 ημέρες από την 30 Σεπτεμβρίου 2017, και

 • εξασφαλίζονται με πρώτη σε σειρά προτεραιότητας υποθήκη επί της Κύριας Κατοικίας ή/και
 • εξασφαλίζονται με πρώτη σε σειρά προτεραιότητας υποθήκη και συνεχόμενες αυτής σε σειρά υποθήκες επί της Κύριας Κατοικίας, ή
 • για τις οποίες έχει εκχωρηθεί το αγοραπωλητήριο συμβόλαιο για την αγορά της Κύριας Κατοικίας, ή
 • εξασφαλίζονται από ισχύουσα σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης Κύριας Κατοικίας
 • Η Αγοραία Αξία της Κύριας Κατοικίας (βλ. Ερ. 23) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000).


E: Ποια εισοδηματικά κριτήρια θα πρέπει να πληρούν οι Αιτητές που εντάσσονται στο Σχέδιο;

A: Το συνολικό Οικογενειακό Εισόδημα του Αιτητή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα για κάθε έκαστο ημερολογιακό έτος 2017 και 2018:

 • τις €60.000 για οικογένεια με τουλάχιστον τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα,
 • τις €55.000 για οικογένεια με τρία εξαρτώμενα τέκνα,
 • τις €50.000 για οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα,
 • τις €45.000 για οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο,
 • τις €35.000 για οικογένεια χωρίς εξαρτώμενα τέκνα,
 • τις €20.000 για μονήρη νοικοκυριά.

Νοείται περαιτέρω ότι τα παραπάνω ισχύουν και για μονογονεϊκές οικογένειες.


E: Ποια περιουσιακά κριτήρια θα πρέπει να πληρούν οι Αιτητές που εντάσσονται στο Σχέδιο;

A: Τα Υπόλοιπα Καθαρά Οικογενειακά Περιουσιακά Στοιχεία του Αιτητή δεν θα πρέπει για κάθε έκαστο ημερολογιακό έτος 2016, 2017 και 2018 καθώς και τον μήνα πριν, να υπερβαίνουν σε τιμές αγοράς το ογδόντα τοις εκατόν (80%) της Αγοραίας Αξίας της Κύριας Κατοικίας, όπως αυτή θα προκύψει από την εκτίμησή της (βλ. Ερ. 23), και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000).

Επιπρόσθετα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται ώστε οι Αιτητές να εντάσσονται στο Σχέδιο:
Ο Αιτητής πρέπει να είναι Πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με νόμιμη και συνεχή διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2013 και εντεύθεν. Η συνεχής διαμονή δεν διακόπτεται αν απουσίαζε: (α) για μέχρι ένα (1) μήνα κάθε έτος, (β) για λήψη θεραπείας για λόγους υγείας και (γ) προσωρινά για σπουδές.
Η λύση αναδιάρθρωσης που θα προσφερθεί στον δανειολήπτη να είναι βιώσιμη.
Οποιαδήποτε μετρητά ή καταθέσεις, πέραν είτε των €10.000 είτε του 20% των Υπόλοιπων Καθαρών Οικογενειακών Περιουσιακών Στοιχείων του Αιτητή, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο, τα οποία δεν εξασφαλίζουν οποιεσδήποτε Πιστωτικές Διευκολύνσεις του Αιτητή, θα πρέπει να καταβληθούν έναντι των Μη Εξυπηρετούμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων πριν τη διαδικασία αναδιάρθρωσης. Εξαιρούνται αυτά που ανήκουν σε εξαρτώμενα τέκνα του Αιτητή.
Ο Αιτητής θα πρέπει να δώσει γραπτή συγκατάθεση για πρόσβαση του Αρμόδιου Φορέα σε οποιαδήποτε στοιχεία, τα οποία ο Αιτητής οφείλει όπως προσκομίσει για την εν λόγω αίτηση και για επιβεβαίωση των οικονομικών του στοιχείων από τον Αρμόδιο Φορέα.


E: Ποιος αποφασίζει εάν ο Αιτητής πληροί τα κριτήρια;

A: Ο Αρμόδιος Φορέας, που είναι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


E: Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης της βιωσιμότητας της λύσης αναδιάρθρωσης;

A: Η βιωσιμότητα της λύσης αναδιάρθρωσης θα αξιολογείτε από την Συμμετέχουσα (όπως καθορίζεται στην περί της Οδηγίας Διαχείρισης Καθυστερήσεων).

Σε περίπτωση που κριθεί από τη Συμμετέχουσα ότι η λύση αναδιάρθρωσης που προνοεί το Σχέδιο δεν είναι βιώσιμη λύση αναδιάρθρωσης, ο Αρμόδιος Φορέας θα απορρίπτει την αίτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο.


E: Ποιοι θα είναι οι όροι αναδιάρθρωσης των δανείων που θα δημιουργηθούν στα πλαίσια του Σχεδίου;

A: Οι όροι δανεισμού θα είναι τυποποιημένοι και η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου θα εξαρτάται από την ηλικία του δανειολήπτη. Η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου θα είναι 25 χρόνια (βλ. Ερ. 17).


E: Πώς θα υπολογίζεται η διάρκεια αποπληρωμής του Αναδιαρθρωμένου Δανείου;

A: Η διάρκεια αποπληρωμής του Δανείου ορίζεται ως ακολούθως με βάση την ηλικία του Αιτητή:

 • Ηλικία 18-50, χρόνος αποπληρωμής 25 χρόνια;
 • Ηλικία 51-55, χρόνος αποπληρωμής 20 χρόνια;
 • Ηλικία 56-60, χρόνος αποπληρωμής 15 χρόνια;
 • Ηλικία 61-65, χρόνος αποπληρωμής 10 χρόνια;
 • Ηλικία ≥66, χρόνος αποπληρωμής 5 χρόνια.


 • E: Πως θα αναδιαρθρωθεί ένα δάνειο που συμμετέχει στο Σχέδιο;

  A: Το ποσό του Αναδιαρθρωμένου Δανείου Κύριας Κατοικίας θα ισούται με το χαμηλότερο μεταξύ:

  (α) του συνολικού συμβατικού υπολοίπου των Μη Εξυπηρετούμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων κατά την ημερομηνία Αναδιάρθρωσης,

  (β) της Αγοραίας Αξίας της Κύριας Κατοικίας όπως αυτή θα προκύπτει από την εκτίμηση της (βλ. Ερ.23).

  Σε όλες τις περιπτώσεις, κατά τη διαδικασία αναδιάρθρωσης, ένα ποσό της τάξης τουλάχιστον του πέντε τοις εκατόν (5%) του χαμηλότερου ποσού μεταξύ των Μη Εξυπηρετούμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων και της εκτίμησης της Αγοραίας Αξίας της Κύριας Κατοικίας, θα πρέπει να παραμένει παγοποιημένο και θα καθίσταται απαιτητό μόνο σε περίπτωση Αθέτησης των Αναδιαρθρωμένων Υποχρεώσεων του Αιτητή, ενώ θα διαγράφεται οριστικά στην περίπτωση πλήρους αποπληρωμής του Αναδιαρθρωμένου Δανείου Κύριας Κατοικίας.

  E: Αν υπάρχουν άλλες εξασφαλίσεις στο υφιστάμενο δάνειο όπως καταθέσεις ή υποθήκες άλλων ακινήτων (πέραν της κύριας κατοικίας) αυτές θα εμπίπτουν στο Σχέδιο;

  A: Στην περίπτωση που το δάνειο/ δάνεια εξασφαλιζόταν και από άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις, η Συμμετέχουσα θα προσφέρει επιπρόσθετο αναδιαρθρωμένο δάνειο σε ένα ποσό που θα ισούται με το χαμηλότερο μεταξύ:

  (α) του εναπομείναντος υπολοίπου του δανείου κατά την ημερομηνία αναδιάρθρωσης (μετά από το αναδιαρθρωμένο δάνειο που εξασφαλίζεται με την κύρια κατοικία), και

  (β) της αγοραίας αξίας των εμπράγματων εξασφαλίσεων.

  Σημειώνεται ότι το επιπρόσθετο αναδιαρθρωμένο δάνειο δεν θα λαμβάνει Κρατική Χορηγία.


  E: Θα χρεώνονται στον Αιτητή οποιαδήποτε αρχικά τραπεζικά έξοδα;

  A: Δεν θα υπάρχει καμία επιπρόσθετη χρέωση στον Αιτητή από την Αναδιάρθρωση.


  E: Ποιο θα είναι το νόμισμα του Αναδιαρθρωμένου Δανείου Κύριας Κατοικίας;

  A: Ευρώ.


  E: Αν η Κύρια Κατοικία εξασφαλίζει δάνειο στο οποίο ο ιδιοκτήτης δεν είναι ο πρωτοφειλέτης, μπορεί να αναλάβει το χρέος και να επωφεληθεί της χορηγίας;

  A: Ναι, νοουμένου ότι πληρούνται τα κριτήρια και θα αναλάβει το αναδιαρθρωμένο δάνειο που θα εξασφαλίζεται από την Κύρια Κατοικία.


  E: Ποια θα είναι η διαδικασία εκτίμησης της υποθηκευμένης Κύριας Κατοικίας;

  A: Κατά την διαδικασία θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος δύο εκτιμήσεων:

  • μίας εκτίμησης που θα διεξάγεται εκ μέρους της Συμμετέχουσας και
  • μίας εκ μέρους του Αιτητή, εκτός αν ο Αιτητής αποδέχεται την εκτίμηση της Συμμετέχουσας.

  Σε περίπτωση που η υψηλότερη εκτίμηση με βάση τις εκθέσεις εκτίμησεωνς που αναφέρονται πιο πάνω, είναι ίση ή μεγαλύτερη από τη χαμηλότερη εκτίμηση συν το είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) αυτής, ο Αιτητής οφείλει εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα παραλαβής της τελευταίας έκθεσης εκτίμησης, να ζητήσει το διορισμό τρίτου ανεξάρτητου Εκτιμητή ο οποίος, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τον διορισμό τού, θα ετοιμάζει ανεξάρτητη εκτίμηση της Αγοραίας Αξίας της Κύριας Κατοικίας.

  Σε περίπτωση διορισμού τρίτου ανεξάρτητου Εκτιμητή, ως Αγοραία Αξία της Κύριας Κατοικίας θεωρείται, ο μέσος όρος των δύο πλησιέστερων εκτιμήσεων.

  Σε περίπτωση που οι τρεις εκτιμήσεις διαφέρουν μεταξύ τους ισομερώς, τότε ως Αγοραία Αξία της Κύριας Κατοικίας θεωρείται ο μέσος όρος των τριών εκτιμήσεων.


  E: Ποιος θα επωμίζεται το κόστος εκτίμησης της Κύριας Κατοικίας;

  A: Το κόστος για τις υπηρεσίες του κάθε Εκτιμητή, θα καταβάλλεται από το πρόσωπο που τον διόρισε. Στην περίπτωση διορισμού τρίτου ανεξάρτητου Εκτιμητή, το κόστος θα αναλαμβάνεται εξ ημισείας από τον Αιτητή και τη Συμμετέχουσα.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς όρους και προϋποθέσεις του Σχεδίου Εστία, το έντυπό της Αίτησης, τον Οδηγό Συμπλήρωσης και για λεπτομέρειες του Σχεδίου Εστία μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών:

http://mof.gov.cy/gr/χρήσιμες-συνδέσεις/σχέδιο-εστία


Επικοινωνία με την Εθνική Τράπεζα

Κατά την επικοινωνία με την Τράπεζα παρακαλούμε όπως αναφέρετε τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Όνομα
 • Διεύθυνση
 • Αριθμό ταυτότητας/Αριθμό μητρώου εταιρείας.
 • Αριθμό εγγραφής τίτλου κύρια κατοικίας

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο Σχέδιο Εστία και/ή για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση για το Σχέδιο Εστία μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22840268 και 22040642.

Ώρες εξυπηρέτησης 8.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.

Print Friendly, PDF & Email