ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ

 • Κάλυψη των προσωπικών σας αναγκών με μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής
ΕΠΙΤΟΚΙΟ:  Κυμαινόμενο από 4,00%

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: μέχρι 10 χρόνια

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ: μέχρι €80.000

Προειδοποίηση: Το ποσό της δόσης και το συνολικό κόστος χορήγησης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τη διακύμανση του βασικού επιτοκίου.
Συνολικό Επιτόκιο με βάση εκτοκισμού το 6μ Euribor (ελάχιστη τιμή Euribor 0%) ή PRIME Rate.
PRIME Rate: 3,8792% (με ισχύ από 8 Ιουνίου 2021).
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΜΕ ΥΠΟΘΗΚΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 4,00%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ μέχρι 10 χρόνια
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ €80.000
Προειδοποίηση: Το ποσό της δόσης και το συνολικό κόστος χορήγησης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τη διακύμανση του βασικού επιτοκίου
Ποσό Δανείου  
 • Μέχρι €80.000
Διάρκεια Δανείου  
 • Μέχρι 10 χρόνια
Δικαιούχοι  
 • Φυσικά πρόσωπα με μόνιμη κατοικία και απασχόληση στην Κύπρο
 • Ενήλικας, η ηλικία του οποίου κατά την χορήγηση του δανείου να είναι τουλάχιστον 18 ετών και κατά την εξόφληση το μέγιστο 70
Εξασφαλίσεις  
 • Προσωπικές εγγυήσεις
 • Εγγραφή A’ σειράς υποθήκης για το ποσό του δανείου
 • Για ποσά >€30000,- εκχώρηση απλής ασφάλειας ζωής (term) με ελάχιστες καλύψεις την μόνιμη ολική ανικανότητα και τον θάνατο
Εκταμίευση
 • Το δάνειο καταβάλλεται εφάπαξ
Εξόφληση Δανείου
 • Το δάνειο εξοφλείται με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις επί του εκταμιευμένου ποσού. Η καταβολή των δόσεων ξεκινά 1 μήνα μετά τη χορήγηση του δανείου
 • Η πληρωμή των δόσεων του δανείου γίνεται αυτόματα μέσω ενός συνδεδεμένου με το δάνειο Λογαριασμού Καταθέσεων που υποδεικνύεται από τον δανειολήπτη και πρέπει να τηρείται στην Εθνική Τράπεζα

Δικαίωμα Υπαναχώρησης: Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση δανείου εντός 5 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της, νοουμένου ότι δεν έχει εκταμιευτεί οποιονδήποτε ποσό το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης δανείου.

Πρόωρη Εξόφληση
 • Επιτρέπεται η πρόωρη ή μερική εξόφληση ανά πάσα στιγμή, χωρίς επιπλέον χρεώσεις
Για τη γρήγορη αξιολόγησή του αιτήματός σας κατά την προσέλευσή σας στο Κατάστημα, είναι χρήσιμο να προσκομίσετε τα απαραίτητα αιτιολογικά:
Δικαιολογητικά Ταυτοποίησης
 • Ταυτότητα
 • Λογαριασμό Κοινής Ωφέλειας (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ κ.λπ.)
Δικαιολογητικά Εισοδήματος   
Μισθωτοί:

 • Πρωτότυπα αποκόμματα μισθοδοσίας (payslip) των δύο (2) τελευταίων μηνών.
 • Πρωτότυπη κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού μισθοδοσίας των τελευταίων τριών (3) μηνών.
 • Δικαιολογητικά έγγραφα για οποιοδήποτε άλλο είδος εισοδήματος όπως μεταξύ άλλων, εισόδημα διατροφής, έσοδα από τόκους, έσοδα από ακίνητη περιουσία, έσοδα από επιδόματα πρόνοιας (εφόσον κρίνεται αναγκαίο για να επιβεβαιωθεί επαρκής πιστοληπτική ικανότητα)

Αυτο-εργοδοτούμενοι/ Ελεύθεροι Επαγγελματίες:

 • Αντίγραφο δήλωσης φόρου εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων ετών ή
  • Βεβαίωση καθαρού μηναίου εισοδήματος από τον Λογιστή του αιτούντος εάν υφίσταται ή
  • Αντίγραφο κατάστασης λογαριασμού κοινωνικών ασφαλίσεων των δύο (2) τελευταίων ετών
 • Εάν είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Φόρου προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), αντίγραφο των δηλώσεων που υποβλήθηκαν από την ημερομηνία του τελευταίου ισολογισμού
 • Δικαιολογητικά έγγραφα για οποιοδήποτε άλλο είδος εισοδήματος όπως μεταξύ άλλων, επίδομα διατροφής, έσοδα από τόκους, έσοδα από ακίνητη περιουσία, έσοδα από επιδόματα πρόνοιας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για να επιβεβαιωθεί επαρκής πιστοληπτική ικανότητα
Δικαιολογητικά Σκοπού Χρηματοδότησης
 • Τιμολόγιο ή απόδειξη, εφόσον το δάνειο αφορά στην αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών, για καθαρά μη επιχειρηματικούς σκοπούς

ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για περισσότερες Πληροφορίες και τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, μπορείς να επικοινωνήσεις με οποιοδήποτε Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.

Τα επιτόκια μας εξαρτώνται από τα οικονομικά σας δεδομένα και το ύψος του ποσό του δανείου σας και ενδέχεται να διαφέρουν από τα πιο πάνω αντιπροσωπευτικά Επιτόκια.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της και να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή.

Η παραχώρηση των προσωπικών δανείων με εμπράγματη εξασφάλιση υπόκειται στη λήψη ικανοποιητικών εξασφαλίσεων προς όφελος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ.

Προειδοποίηση: Εάν δεν τηρείτε το σχέδιο αποπληρωμής του δανείου σας, μπορεί να χάσετε το εξασφαλισμένο με υποθήκη ακίνητο σας.
Προειδοποίηση: Το ποσό της δόσης και το συνολικό κόστος χορήγησης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τη διακύμανση του βασικού επιτοκίου.

 

Υπολογιστές Δανείου

Print Friendly, PDF & Email