• Κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών για σπουδές σε επίπεδο πρώτου πτυχίου και μεταπτυχιακού, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό
ΕΠΙΤΟΚΙΟ: Κυμαινόμενο από 3,50%

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: μέχρι  20 χρόνια

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ: μέχρι €80.000

Προειδοποίηση: Το ποσό της δόσης και το συνολικό κόστος χορήγησης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τη διακύμανση του βασικού επιτοκίου.
Συνολικό Επιτόκιο με βάση εκτοκισμού το 6Μ Euribor (ελάχιστη τιμή Euribor 0%) ή PRIME Rate.
PRIME Rate: 3,8792% (με ισχύ από 8 Ιουνίου 2021).
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΥΠΟΘΗΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΜΕ ΥΠΟΘΗΚΗ

ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,50% 4,95%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 20 χρόνια 8 χρόνια
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ €80.000 €20.000
Προειδοποίηση: Το ποσό της δόσης και το συνολικό κόστος χορήγησης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τη διακύμανση του βασικού επιτοκίου.

 

Ποσό Δανείου  
 • μέχρι €20.000 χωρίς υποθήκη
 • μέχρι €80.000 με υποθήκη
Διάρκεια Δανείου  
 • μέχρι 8 χρόνια χωρίς υποθήκη
 • μέχρι 20  χρόνια  με υποθήκη
Δικαιούχοι  
 • Φοιτητές μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου οι οποίοι κατά την χορήγηση του δανείου να είναι τουλάχιστον 18 χρονών
 • Γονείς/κηδεμόνες φοιτητή μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου οι οποίοι κατά την εξόφληση του δανείου να είναι πάνω από 70 ετών
Εξασφαλίσεις  
 • Εγγραφή Α΄ υποθήκης για το ποσό του δανείου
 • Εκχώρηση απλής ασφάλειας ζωής (term) γονέα/κηδεμόνα με ελάχιστες καλύψεις την μόνιμη ολική ανικανότητα και τον θάνατο
 • Ο ένας γονέας/κηδεμόνας συνοφειλέτης και ο άλλος εγγυητής με ευχέρεια εμπλοκής ενός γονέα μόνο σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων ή χήρων
 • Μη εγγραφή υποθήκης για ποσό χρηματοδότησης μέχρι €20.000,-
Εκταμίευση
 • Σταδιακά ανά έτος σπουδών και σύμφωνα με τα πιστοποιητικά φοίτησης
Περίοδος Χάριτος
 • Επιλογή καταβολής μόνο των τόκων  κατά την περίοδο εκταμίευσης
Αποπληρωμή
 • Με ίσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές  δόσεις, της πρώτης καταβαλλομένης ένα μήνα μετά τη χορήγηση
Πρόωρη Εξόφληση
 • Επιτρέπεται η πλήρη ή μερική εξόφληση ανά πάσα στιγμή, χωρίς επιπλέον χρεώσεις

Δικαίωμα Υπαναχώρησης: Σε περίπτωση που το δάνειο εξασφαλίζεται είτε με υποθήκη είτε με άλλη παρόμοια εξασφάλιση είτε με δικαίωμα που χρησιμοποιείται ή σχετίζεται με ακίνητο που προορίζεται για κατοικία, τότε ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση δανείου εντός 5 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της, νοουμένου ότι δεν έχει εκταμιευτεί οποιονδήποτε ποσό το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης δανείου. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το δικαίωμα του καταναλωτή για υπαναχώρηση από τη σύμβαση δανείου δύναται να ασκηθεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της ή από την ημερομηνία παραλαβής των όρων της σύμβασης δανείου, σε περίπτωση που αυτή έπεται της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης δανείου.

Ασφάλιση Ακινήτου
 • Για την καλύτερη δυνατή προστασία της περιουσίας σας, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση του ακινήτου έναντι των βασικότερων κινδύνων που το απειλούν (φωτιά, σεισμός, θραύση-ρήξη σωληνώσεων, διάρρηξη κ.ά.)
 • Η Εθνική Ασφαλιστική αναλαμβάνει την προστασία του ακινήτου, με ιδιαίτερα χαμηλό ασφάλιστρο και με γρήγορες και απλές διαδικασίες
Ασφάλιση Ζωής
Για την ολοκλήρωση της προστασίας του ακινήτου σας, σε περίπτωση που κατά τη μακρά περίοδο μέχρι την εξόφληση του φοιτητικού σας δανείου απρόβλεπτα γεγονότα (ασθένεια ή ατύχημα) στερήσουν τη ζωή του δανειολήπτη, η Εθνική Ασφαλιστική εξοφλεί για λογαριασμό σας το οφειλόμενο υπόλοιπο του δανείου. Εφόσον την επιλέξετε, η παραπάνω ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται έναντι ιδιαίτερα χαμηλού ασφαλίστρου.
Για τη γρήγορη αξιολόγησή του αιτήματός σας κατά την προσέλευσή σας στο Κατάστημα είναι χρήσιμο να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Δικαιολογητικά Ταυτοποίησης
 • Ταυτότητα
 • Λογαριασμό Κοινής Ωφέλειας (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ κ.λπ.)
Δικαιολογητικά Εισοδήματος   
Μισθωτοί:

 • Πρωτότυπα αποκόμματα μισθοδοσίας (payslip) των δύο (2) τελευταίων μηνών
 • Πρωτότυπη κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού μισθοδοσίας των τελευταίων τριών (3) μηνών
 • Δικαιολογητικά έγγραφα για οποιοδήποτε άλλο είδος εισοδήματος όπως μεταξύ άλλων, εισόδημα διατροφής, έσοδα από τόκους, έσοδα από ακίνητη περιουσία, έσοδα από επιδόματα πρόνοιας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για να επιβεβαιωθεί επαρκής πιστοληπτική ικανότητα

Αυτό-εργοδοτούμενοι/ Ελεύθεροι Επαγγελματίες:

 • Αντίγραφο δήλωσης φόρου εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων ετών ή
 • Βεβαίωση καθαρού μηναίου εισοδήματος από τον Λογιστή του αιτούντος εάν υφίσταται ή
 • Αντίγραφο κατάστασης λογαριασμού κοινωνικών ασφαλίσεων των δύο (2) τελευταίων ετών
 • Εάν είστε εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Φόρου προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), αντίγραφο των δηλώσεων που υποβλήθηκαν από την ημερομηνία του τελευταίου ισολογισμού
 • Δικαιολογητικά έγγραφα για οποιοδήποτε άλλο είδος εισοδήματος όπως μεταξύ άλλων, επίδομα διατροφής, έσοδα από τόκους, έσοδα από ακίνητη περιουσία, έσοδα από επιδόματα πρόνοιας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για να επιβεβαιωθεί επαρκής πιστοληπτική ικανότητα
Δικαιολογητικά Σκοπού Χρηματοδότησης
 • Πιστοποιητικό αποδοχής (acceptance letter) του φοιτητή, από Πανεπιστήμιο ή Τριτοβάθμια Σχολή στην Κύπρο ή στο εξωτερικό
 • Πιστοποιητικά ύψους διδάκτρων και κόστους φοιτητικής εστίας όπου ισχύει
 • Κατάσταση υπολογισμού κόστους διαβίωσης (ενοίκια, αρχικός εξοπλισμός οικίας, μηνιαία έξοδα, έξοδα μετακίνησης-αεροπορικά και χαρτζιλίκι)

ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για περισσότερες Πληροφορίες και τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, μπορείς να επικοινωνήσεις με οποιοδήποτε Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.

Τα επιτόκια μας εξαρτώνται από τα οικονομικά σας δεδομένα και το ύψος του ποσό του δανείου σας και ενδέχεται να διαφέρουν από τα πιο πάνω αντιπροσωπευτικά Επιτόκια.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της και να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή.

Η παραχώρηση των φοιτητικών δανείων που εξασφαλίζονται με υποθήκη σε ακίνητη περιουσία υπόκειται στη λήψη ικανοποιητικών εξασφαλίσεων προς όφελος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ.

Προειδοποίηση: Εάν δεν τηρείτε το σχέδιο αποπληρωμής του δανείου σας, μπορεί να χάσετε το εξασφαλισμένο με υποθήκη ακίνητο σας.
Προειδοποίηση: Το ποσό της δόσης και το συνολικό κόστος χορήγησης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τη διακύμανση του βασικού επιτοκίου.
Υπολογιστές Δανείου

Print Friendly, PDF & Email