ΔΑΝΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

 • Αγορά, καινούριου ή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου
ΕΠΙΤΟΚΙΟ: Κυμαινόμενο από 3,60%

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: έως 7 έτη

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ: μέχρι €50.000

Προειδοποίηση: Το ποσό της δόσης και το συνολικό κόστος χορήγησης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τη διακύμανση του βασικού επιτοκίου.
Συνολικό Επιτόκιο με βάση εκτοκισμού το 6M Euribor (ελάχιστη τιμή Euribor 0%) ή PRIME Rate.
PRIME Rate: 3,8792% (με ισχύ από 8 Ιουνίου 2021).
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

>40%

>30% – 40%

>20% – 30%

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ

3,60%

4,10%

4,55%

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

>40%

>30%-40%

>20%-30%

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ

4,70%

5,20%

6,10%

Προειδοποίηση: Το ποσό της δόσης και το συνολικό κόστος χορήγησης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τη διακύμανση του βασικού επιτοκίου.

Στη περίπτωση αγοράς οικολογικού αυτοκινήτου που εμπίπτει στις πιο κάτω κατηγορίες:

 • Υβριδικό όχημα (hybrid vehicle)
 • Όχημα διπλής προώσεως (δηλαδή όχημα που προωθείται με δύο πηγές ενέργειας π.χ. υγρά καύσιμα σε συνδυασμό με ηλεκτρισμό (fuel flexible vehicle-FFV/dual propulsion vehicle)
 • Ηλεκτρικό όχημα
 • Όχημα με χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (=<90g CO2/km)

Προσφέρεται επιβράβευση το ποσό των €100 το οποίο πιστώνεται στην πιστωτική σας κάρτα.

Ποσό Δανείου
 • μέχρι €50,000
 • Καινούργια αυτοκίνητα :Μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης , 80% της τιμολογιακής αξίας του αυτοκινήτου.
 • Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα: Μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης, 75% της τιμολογιακής αξίας του αυτοκινήτου
Διάρκεια Δανείου
 • Μέχρι 7 χρόνια για καινούργια αυτοκίνητα
 • Μέχρι 4 χρόνια για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και μέγιστη ηλικία αυτοκινήτου κατά την εξόφληση, 8 χρόνια
Δικαιούχοι
 • Φυσικά πρόσωπα με μόνιμη κατοικία και απασχόληση στην Κύπρο
 • Ενήλικας η ηλικία του οποίου κατά την χορήγηση του δανείου να είναι τουλάχιστον 18 ετών και κατά την εξόφληση το μέγιστο 70 ετών
Εξασφαλίσεις
 • Ενεχυρίαση του χρηματοδοτούμενου αυτοκινήτου
 • Προσωπικές εγγυήσεις
 • Εκχώρηση περιεκτικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου για το χρηματοδοτούμενο αυτοκίνητο. Η Εθνική Ασφαλιστική αναλαμβάνει την προστασία του αυτοκινήτου σας, με ιδιαίτερα χαμηλό ασφάλιστρο και με γρήγορες και απλές διαδικασίες
 • Η χρηματοδότηση εξετάζεται χωρίς την εξασφάλιση της προσωπικής εγγύησης και απαραίτητη προϋπόθεση την εκχώρηση απλής ασφάλειας ζωής (term) με ελάχιστες καλύψεις την μόνιμη ολική ανικανότητα και τον θάνατο
Εκταμίευση
 • Εφάπαξ
Αποπληρωμή
 • Με ίσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, της πρώτης καταβαλλομένης ένα μήνα μετά τη χορήγηση
Πρόωρη Εξόφληση
 • Επιτρέπεται η πλήρη ή μερική εξόφληση ανά πάσα στιγμή, χωρίς επιπλέον χρεώσεις

Δικαίωμα Υπαναχώρησης: Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση δανείου εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της ή από την ημερομηνία παραλαβής των όρων της σύμβασης δανείου, σε περίπτωση που αυτή έπεται της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης δανείου.

Για τη γρήγορη αξιολόγησή του αιτήματός σας κατά την προσέλευσή σας στο Κατάστημα είναι χρήσιμο να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Δικαιολογητικά Ταυτοποίησης
 • Ταυτότητα
 • Λογαριασμό Κοινής Ωφέλειας (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ κ.λπ.)
Δικαιολογητικά Εισοδήματος
Μισθωτοί:

 • Πρωτότυπα αποκόμματα μισθοδοσίας (payslip) των δύο (2) τελευταίων μηνών
 • Πρωτότυπη κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού μισθοδοσίας των τελευταίων τριών (3) μηνών
 • Δικαιολογητικά έγγραφα για οποιοδήποτε άλλο είδος εισοδήματος όπως μεταξύ άλλων, εισόδημα διατροφής, έσοδα από τόκους, έσοδα από ακίνητη περιουσία, έσοδα από επιδόματα πρόνοιας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για να επιβεβαιωθεί επαρκής πιστοληπτική ικανότητα

Αυτό-εργοδοτούμενοι/ Ελεύθεροι Επαγγελματίες:

 • Αντίγραφο δήλωσης φόρου εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων ετών ή
 • Βεβαίωση καθαρού μηναίου εισοδήματος από τον Λογιστή του αιτούντος εάν υφίσταται ή
 • Αντίγραφο κατάστασης λογαριασμού κοινωνικών ασφαλίσεων των δύο (2) τελευταίων ετών
 • Εάν είστε εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Φόρου προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), αντίγραφο των δηλώσεων που υποβλήθηκαν από την ημερομηνία του τελευταίου ισολογισμού
 • Δικαιολογητικά έγγραφα για οποιοδήποτε άλλο είδος εισοδήματος όπως μεταξύ άλλων, επίδομα διατροφής, έσοδα από τόκους, έσοδα από ακίνητη περιουσία, έσοδα από επιδόματα πρόνοιας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για να επιβεβαιωθεί επαρκής πιστοληπτική ικανότητα
Δικαιολογητικά Σκοπού Πίστωσης
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (μεταχειρισμένα)
 • Τιμολόγιο
 • Απόδειξη καταβολής της προκαταβολής
 • Ασφαλιστικό συμβόλαιο Περιεκτικής Ασφάλισης
 • Συμβόλαιο Ασφάλεια ζωής
 • Τίτλος ιδιοκτησία όπου σημειώνεται ότι το όχημα είναι ενεχυριασμένο στην Τράπεζα

ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για περισσότερες Πληροφορίες και τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, μπορείς να επικοινωνήσεις με οποιοδήποτε Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.

Τα επιτόκια μας εξαρτώνται από τα οικονομικά σας δεδομένα και το ύψος του ποσό του δανείου σας και ενδέχεται να διαφέρουν από τα πιο πάνω αντιπροσωπευτικά Επιτόκια.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της και να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή.

Προειδοποίηση: Το ποσό της δόσης και το συνολικό κόστος χορήγησης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τη διακύμανση του βασικού επιτοκίου
Υπολογιστές Δανείου

Print Friendly, PDF & Email