Ξεκινώντας συνεργασία μαζί μας

Διεύθυνση Διεθνών Εργασιών

Κύπρος, Επιχειρηματικό Κέντρο

Άνοιγμα Λογαριασμού – Επιχειρήσεις

Για να προχωρήσετε σε άνοιγμα λογαριασμού, θα πρέπει να υποβάλετε απευθείας στην ΕΤΕ (Κύπρου) ή μέσω ενός επαγγελματία μεσολαβητή έναν ολοκληρωμένη φάκελο με τα ακόλουθα έγγραφα (πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα), τα οποία να συνοδεύουν την αίτησή σας:

 • Ιδρυτικό – Καταστατικό της εταιρείας
 • Πιστοποιητικό Ίδρυσης/ Εγγραφής
 • Πιστοποιητικό νόμιμης λειτουργίας για εταιρείες εγγεγραμμένες στο εξωτερικό
 • Πιστοποιητικά διευθυντών και γραμματέων, μετόχων, μητρώου ή πρακτικά που να αναφέρουν τους αρχικούς διευθυντές και όλα τα πρακτικά από τα διοικητικά συμβούλια από τα οποία προέκυψε η τρέχουσα κατάσταση της εταιρείας.
 • Έγγραφο (α) καταπιστεύματος μεταξύ του πραγματικού(ων) δικαιούχου (ων) και του/των μετόχων ο/οι οποίος/οι θα ενεργεί/ενεργούν ως εξουσιοδοτημένος/οι εκπρόσωπος/οι (αν υπάρχουν)
 • Δομή της εταιρείας/Ομίλου (σε διάγραμμα ή άλλη μορφή)
 • Έντυπα αίτησης ανοίγματος λογαριασμού της ΕΤΕ (Κύπρου) Λτδ
 • Έγκυρο διαβατήριο/δελτίο ταυτότητας και αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας για όλα τα φυσικά πρόσωπα που παρουσιάζονται ως δικαιούχοι, διευθυντές ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι/υπογράφοντες της εταιρείας
 • Επιστολή τραπεζικής σύστασης για τον/τους πραγματικούς δικαιούχους

Για μια προκαταρκτική εξέταση της αίτησης σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα Κέντρα Διεθνών Εργασιών (IBUs) της Τράπεζας:

 • IBU Λευκωσίας: 22040549
 • IBU Λεμεσού: 22040550

Ή να αποστείλετε το αίτημα σας ηλεκτρονικά στο549@nbg.com.cy ή 550@nbg.com.cy

Σημειώσεις:

 • Η Εθνική Τράπεζα (Κύπρου) Λτδ, διατηρεί το νόμιμο δικαίωμα να απορρίψει ένα αίτημα/επαγγελματική σχέση για νομικό, κανονιστικό ή οποιοδήποτε άλλο λόγο, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς την υποχρέωση να δικαιολογήσει την aπόφασή της.
 • Η παρουσίαση των πιο πάνω πιστοποιητικών/εγγράφων μπορεί να διαφέρει από πελάτη σε πελάτη, αναλόγως του προφίλ και της νομοθεσίας.

Άνοιγμα λογαριασμού – Ιδιώτες

Για να προχωρήσετε σε άνοιγμα λογαριασμού, θα πρέπει να υποβάλετε απευθείας στην ΕΤΕ (Κύπρου) ή μέσω ενός επαγγελματία μεσολαβητή έναν ολοκληρωμένο φάκελο με τα ακόλουθα έγγραφα (πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα), τα οποία να συνοδεύουν την αίτηση σας:

 • Έγκυρο διαβατήριο/δελτίο ταυτότητας, με υπογραφή και φωτογραφία (αποδεκτό μόνο για μόνιμους κάτοικους Ε.Ε.)
 • Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας π.χ. λογαριασμός υπηρεσίας κοινής ωφέλειας (όχι παλαιότερο από έξι μήνες), αυθεντική κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού κ.τ.λ.
 • Επιστολή τραπεζικής σύστασης
 • Έντυπα αίτησης ανοίγματος λογαριασμού της ΕΤΕ (Κύπρου) Λτδ
 • Φορολογική ταυτότητα/δήλωση

Για μια προκαταρκτική εξέταση της αίτησης σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα Κέντρα Διεθνών Εργασιών (IBUs) της Τράπεζας:

 • IBU Λευκωσίας: 22040549
 • IBU Λεμεσού: 22040550

Ή να αποστείλετε το αίτημα σας μέσω ηλεκτρονικά στο 549@nbg.com.cy ή 550@nbg.com.cy

Σημειώσεις:

 • Η Εθνική Τράπεζα (Κύπρου) Λτδ, διατηρεί το νόμιμο δικαίωμα να απορρίψει ένα αίτημα/επαγγελματική σχέση για νομικό, κανονιστικό ή οποιοδήποτε άλλο λόγο, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς την υποχρέωση να δικαιολογήσει την απόφασή της.
 • Η παρουσίαση των πιο πάνω πιστοποιητικών/εγγράφων μπορεί να διαφέρει από πελάτη σε πελάτη, αναλόγως του προφίλ και της νομοθεσίας.