ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ

 • Μεταφορά στεγαστικού δανείου, χωρίς έξοδα μελέτης και ετοιμασίας συμβάσεων
ΕΠΙΤΟΚΙΟ: Κυμαινόμενο 2,20%

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: έως 35 έτη

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ: μέχρι €500.000

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό Επιτόκιο
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ LTV Eπιτόκιο
Μεταφορά στεγαστικών δανείων από άλλες Τράπεζες <65% 2,20%
* Σε περίπτωση που επιθυμείτε η τιμολόγηση του δανείου σας να είναι με βάση εκτοκισμού Euribor ισχύει το αντίστοιχο συνολικό επιτόκιο με βάση εκτοκισμού το 6μ Euribor (ελάχιστη τιμή Euribor 0%).
Ποσό Δανείου  
 • από €10.000 μέχρι €500.000:
Διάρκεια Δανείου  
 • από 5 μέχρι 35 χρόνια:
Δικαιούχοι  
 • Μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου
 • Ενήλικας, η ηλικία του οποίου κατά τη χορήγηση του δανείου να είναι τουλάχιστον 20 ετών και κατά την εξόφληση το μέγιστο 70 ετών
Εξασφαλίσεις  
 •  Α’ σειράς υποθήκη στο χρηματοδοτούμενο ακίνητο για το ποσό του δανείου
 • Προσωπική εγγύηση ενός τουλάχιστον αξιόχρεου ατόμου εφόσον δεν υπάρχει συνοφειλέτης
Εκταμίευση Δανείου
 • Εφάπαξ
Εξόφληση Δανείου
 • Δυνατότητα μερικής ή ολικής εξόφλησης οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση
 • Το δάνειο εξοφλείται με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις επί του εκταμιευμένου ποσού. Η καταβολή των δόσεων ξεκινά 1 μήνα μετά τη χορήγηση του δανείου
 • Η πληρωμή των δόσεων του δανείου γίνεται αυτόματα μέσω ενός συνδεδεμένου με το δάνειο Λογαριασμού Καταθέσεων που υποδεικνύεται από τον δανειολήπτη και πρέπει να τηρείται στην Εθνική Τράπεζα
Ασφάλιση Ακινήτου
 • Για την καλύτερη δυνατή προστασία της περιουσίας σας, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση του ακινήτου έναντι των βασικότερων κινδύνων που το απειλούν (φωτιά, σεισμός, θραύση-ρήξη σωληνώσεων, διάρρηξη κ.ά.)
 • Η Εθνική Ασφαλιστική αναλαμβάνει την προστασία του ακινήτου, με ιδιαίτερα χαμηλό ασφάλιστρο και με γρήγορες και απλές διαδικασίες
Ασφάλιση Ζωής Δανειολήπτη
 • Εκχώρηση των δικαιωμάτων του ασφαλιστηρίου ζωής  υπέρ της Εθνικής Τράπεζας

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για τη γρήγορη αξιολόγησή του αιτήματός σας κατά την προσέλευσή σας στο Κατάστημα είναι χρήσιμο να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Δικαιολογητικά Ταυτοποίησης
 • Ταυτότητα
 • Λογαριασμό Κοινής Ωφέλειας (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ κ.λπ.)
Δικαιολογητικά Εισοδήματος   
Μισθωτοί:

 • Πρωτότυπα αποκόμματα μισθοδοσίας (payslip) των δύο (2) τελευταίων μηνών
 • Πρωτότυπη κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού μισθοδοσίας των τελευταίων τριών (3) μηνών
 • Δικαιολογητικά έγγραφα για οποιοδήποτε άλλο είδος εισοδήματος όπως μεταξύ άλλων, εισόδημα διατροφής, έσοδα από τόκους, έσοδα από ακίνητη περιουσία, έσοδα από επιδόματα πρόνοιας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για να επιβεβαιωθεί επαρκής πιστοληπτική ικανότητα

Αυτό-εργοδοτούμενοι/ Ελεύθεροι Επαγγελματίες:

 • Αντίγραφο δήλωσης φόρου εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων ετών ή
 • Βεβαίωση καθαρού μηναίου εισοδήματος από τον Λογιστή του αιτούντος εάν υφίσταται ή
 • Αντίγραφο κατάστασης λογαριασμού κοινωνικών ασφαλίσεων των δύο (2) τελευταίων ετών
 • Εάν είστε εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Φόρου προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), αντίγραφο των δηλώσεων που υποβλήθηκαν από την ημερομηνία του τελευταίου ισολογισμού
 • Δικαιολογητικά έγγραφα για οποιοδήποτε άλλο είδος εισοδήματος όπως μεταξύ άλλων, επίδομα διατροφής, έσοδα από τόκους, έσοδα από ακίνητη περιουσία, έσοδα από επιδόματα πρόνοιας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για να επιβεβαιωθεί επαρκής πιστοληπτική ικανότητα
Δικαιολογητικά για το Σκοπό Πίστωσης
Αγορά ή ανέγερση ακινήτου:

 • Απόδειξη προκαταβολής, όπου εφαρμόζεται
 • Λεπτομερές χρονοδιάγραμμα και ανάλυση κόστους υπογεγραμμένο από επαγγελματία επιμετρητή ποσοτήτων ή άλλο αρμόδιο επαγγελματία
 • Τίτλος ιδιοκτησίας του υφιστάμενου ιδιοκτήτη/ Αγοραπωλητήριο Συμβόλαιο
 • Άδεια οικοδομής
 • Πολεοδομική άδεια
 • Επιστολή πρόθεσης αποδέσμευσης του ενυπόθηκου ακινήτου από το σημερινό ιδιοκτήτη και επιστολή πρόθεσης συναίνεσης για την αποδέσμευση από τον πιστωτή ως ενυπόθηκος δανειστής, εάν το χρηματοδοτούμενο ακίνητο είναι υποθηκευμένο

Ανακαίνιση (προβλεπόμενου συνολικού κόστους <75χιλ):

 • πρωτότυπα τιμολόγια και αποδείξεις πληρωμής

ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για περισσότερες Πληροφορίες και τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, μπορείς να επικοινωνήσεις με οποιοδήποτε Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.

Τα επιτόκια μας εξαρτώνται από τα οικονομικά σας δεδομένα και το ύψος του ποσό του δανείου σας και ενδέχεται να διαφέρουν από τα πιο πάνω αντιπροσωπευτικά Επιτόκια.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της και να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή.

Η παραχώρηση των στεγαστικών δανείων υπόκειται στη λήψη ικανοποιητικών εξασφαλίσεων προς όφελος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ.

Το επιτόκιο και η δόση του στεγαστικού δανείου δύναται να τροποποιούνται από τον πιστωτή από καιρού εις καιρό.

Διατρέχετε τον κίνδυνο να χάσετε την ακίνητη περιουσία σας αν δεν πληρώνετε κανονικά τις δόσεις του στεγαστικού σας δανείου ή οποιουδήποτε άλλου δανείου το οποίο είναι εξασφαλισμένο με υποθήκη πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία σας.