Σχέδιο χρηματοδότησης και ενίσχυσης της ρευστότητας για κυπριακές επιχειρήσεις

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Οδηγία Διαχείρισης Καθυστερήσεων

 1. Οδηγία Κεντρικής Τράπεζας
 2. Kώδικας Συμπεριφοράς Χειρισμού Δανειoληπτών με Οικονομικά Πρόβληματα
 3. Έντυπο Ενημέρωσης & Συγκατάθεσης Πιστούχων
 4. Έντυπο Ενημέρωσης & Συγκατάθεσης Εγγυητών
 5. Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών για Ρυθμίσεις/Αναδιαρθρώσεις Πιστοδοτήσεων
 6. Ειδικό Πληροφοριακό Έντυπο για το/τη:
  • Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες
  • Διαδικασία Διαμεσολάβησης
  • Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών